หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ  admin
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ admin
แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556   อ่าน  15928
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 2   อ่าน  18517
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล   อ่าน  9135
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล   อ่าน  24472
ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป   อ่าน  9674
แนวข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1   อ่าน  8020
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3   อ่าน  80295
ความรู้ทางหลักการบัญชี   อ่าน  75014
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547   อ่าน  15360
ความรุ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ   อ่าน  39060
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   อ่าน  8928
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป   อ่าน  12236
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   อ่าน  22087
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543   อ่าน  27118
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540   อ่าน  51099
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508   อ่าน  10347
พระราชบัญญัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522   อ่าน  8282
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551   อ่าน  40487
งานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนครอบครัว   อ่าน  13882
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478   อ่าน  6570
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535   อ่าน  9106
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2538   อ่าน  9539
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505   อ่าน  6583
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534   อ่าน  12782
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526   อ่าน  9063
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550   อ่าน  7368
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550   อ่าน  7611
หลักธรรมะที่สำคัญ   อ่าน  6774
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง   อ่าน  6904
กลุ่มพลังมวลชนและอาสาสมัคร   อ่าน  6414
หลักการบริหารของปลัดอำเภอ   อ่าน  5324
การปฏิบัติงานของปลัดอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ   อ่าน  5316
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542   อ่าน  12243
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   อ่าน  9267
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ่าน  8460
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   อ่าน  22200
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   อ่าน  21929
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อ่าน  19338
เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ พ.ศ.2550-2551   อ่าน  10004
พระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยามารยาทตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ.2526   อ่าน  6356
พระราชบัญญัติระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528   อ่าน  16593
ภาษาอังกฤษ   อ่าน  7409
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3   อ่าน  27417
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3   อ่าน  7537
พระราชบัญญัติประปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545   อ่าน  6119
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546   อ่าน  10660
ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547   อ่าน  5919
ข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537   อ่าน  27276
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548   อ่าน  5844
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   อ่าน  44370
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   อ่าน  27479
พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542   อ่าน  9536
พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542   อ่าน  14292
พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2495   อ่าน  15323
พรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   อ่าน  27446
ระเบียบฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   อ่าน  7779
ระเบียบฯ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   อ่าน  11502
ระเบียบฯการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538   อ่าน  30310
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508   อ่าน  18295
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475   อ่าน  21486
พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510   อ่าน  20805
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   อ่าน  19557
พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   อ่าน  28246
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   อ่าน  11536
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   อ่าน  26752
เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน   อ่าน  35076
กฏหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน   อ่าน  10126
ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานชุมชน   อ่าน  9063
ปฏิบัติการสำนักงาน   อ่าน  3874
เจ้าหน้าที่ธุรการ   อ่าน  39065
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   อ่าน  56773
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   อ่าน  40967
เหตุการณ์ปัจจุบัน(การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)   อ่าน  110889
กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา   อ่าน  7749
กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)   อ่าน  8470
วิชาการศึกษา(วิชาชีพครู)   อ่าน  18165
ความรู้ความสามารถทั่วไป   อ่าน  22612
ภาษาไทย   อ่าน  12310กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน ทำแบบทดสอบครับ