หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง    คุณเข้าสอบคนที่ 6629
1. ผู้ใดเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. มาตรการตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง มีกี่มาตรการ
7 ประการ
9 ประการ
11 ประการ
13 ประการ
3. ประเทศไทยได้เริ่มการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.ใด
2502
2503
2504
2505
4. แผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมีเป้าหมายประสงค์ที่สำคัญกี่ประการ
3 ประการ
4 ประการ
5 ประการ
6 ประการ
5. องค์การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนระดับจังหวัดได้แก่หน่วยงานใด
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประชาคมจังหวัด
ก และข้อ ค. ถูก
6. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบที่สำคัญของชุมชนที่เข้มแข็ง
มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์ของสมาชิก
มีการจัดทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ไม่มีข้อใดถูก
7. องค์กรสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มเข็งแก่ชุมชนระดับอำเภอได้แก่หน่วยงานใด
คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ
ประชาคมอำเภอ
ประชาคมกิ่งอำเภอ
ถูกทุกข้อ
8. บุคคลใดเป็นเลขานุการของอนุกรรมการ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
9. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็ง
มีบุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ
มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
มีการจัดทำกิจกรรม ที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดมิใช่หลักการที่สำคัญ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ยึดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ยึดการส่งเสริมตลาดชุมชน
ยึดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย
ยึดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
11. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเผชิญกับปัญหาวิกฤติ
การเพื่มกำลังอำนาจให้แก่ประชาชนในการคิด การทำ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
การเพื่มกำลังอำนาจให้แก่ประชาชนในการคิด การทำ การเข้าไปมีส่วนร่วมสนการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆและการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
การเพิ่มกำลังอำนาจให้แก่ประชาชนในการศึกษา การคิด การทำ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ไม่มีข้อใดถูก
12. การทำงานตามแนวทางปกิบัติการ เสริมสร้างคามเข้มแข็งของชุมชนจะต้องเป็นไปในลักษณะใด
ทิวภาค
จตุภาค
พหุภาคี
สัตตภาคี
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองประกอบด้วยหลักการสำคัญกี่ประการ
3 ประการ
5 ประการ
7 ประการ
9 ประการ
14. หมู่บ้านทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 ต้องมีกิจกรรมที่ควรมีกี่กิจกรรม
62 กิจกรรม
65 กิจกรรม
82 กิจกรรม
85 กิจกรรม
15. คณะกรรมการวางระบบ ประชาคมอำเภอ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
จัดวางระบบประชาคมอำเภอ
สร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนา
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการการประสานงานการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ถูกทุกข้อ
16. หมู่บ้านทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3 ต้องมีกิจกรรมที่ควรมีกี่กิจกรรม
62 กิจกรรม
65 กิจกรรม
82 กิจกรรม
85 กิจกรรม
17. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ได้ให้ความสำคัญในเรื่องใด
การพัฒนาสภาพแวดล้อม
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
การเสริมสร้างศักยภาพของคน
18. บุคคลใดมีหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมความเข้มเเข็งขอบชุมชนในระดับจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
บคคลซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
19. องค์กรสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในระดับชาติได้แก่หน่วยงานใด
คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการการอำนวยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของขุมชน
ก.และข้อ ข. ถูก
20. คณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
วางระบบและนโยบายการพัฒนาประชาคมอำเภอ
วางแผนพัฒนาประชาคมอำเภอ
สนันสนุนการพัฒนาประชาคมอำเภอ
ประสานการพัฒนาประชาคมอำเภอ