หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง    คุณเข้าสอบคนที่ 6222
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองประกอบด้วยหลักการสำคัญกี่ประการ
3 ประการ
5 ประการ
7 ประการ
9 ประการ
2. คณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
วางระบบและนโยบายการพัฒนาประชาคมอำเภอ
วางแผนพัฒนาประชาคมอำเภอ
สนันสนุนการพัฒนาประชาคมอำเภอ
ประสานการพัฒนาประชาคมอำเภอ
3. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ได้ให้ความสำคัญในเรื่องใด
การพัฒนาสภาพแวดล้อม
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
การเสริมสร้างศักยภาพของคน
4. คณะกรรมการวางระบบ ประชาคมอำเภอ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
จัดวางระบบประชาคมอำเภอ
สร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนา
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการการประสานงานการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ถูกทุกข้อ
5. บุคคลใดเป็นเลขานุการของอนุกรรมการ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
6. แผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมีเป้าหมายประสงค์ที่สำคัญกี่ประการ
3 ประการ
4 ประการ
5 ประการ
6 ประการ
7. หมู่บ้านทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3 ต้องมีกิจกรรมที่ควรมีกี่กิจกรรม
62 กิจกรรม
65 กิจกรรม
82 กิจกรรม
85 กิจกรรม
8. องค์การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนระดับจังหวัดได้แก่หน่วยงานใด
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประชาคมจังหวัด
ก และข้อ ค. ถูก
9. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็ง
มีบุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ
มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
มีการจัดทำกิจกรรม ที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ถูกทุกข้อ
10. องค์กรสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในระดับชาติได้แก่หน่วยงานใด
คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการการอำนวยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของขุมชน
ก.และข้อ ข. ถูก
11. มาตรการตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง มีกี่มาตรการ
7 ประการ
9 ประการ
11 ประการ
13 ประการ
12. บุคคลใด เป็นประธานคณะกรรมการการประสานการวางแผนพัฒนาจังหวัด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
13. การทำงานตามแนวทางปกิบัติการ เสริมสร้างคามเข้มแข็งของชุมชนจะต้องเป็นไปในลักษณะใด
ทิวภาค
จตุภาค
พหุภาคี
สัตตภาคี
14. องค์กรสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนระดับตำบลได้แก่หน่วยงานใด
คปต.
ประชาคมตำบล
ประชาคมหมู่บ้าน
ก.และข้อ ข. ถูก
15. หมู่บ้านทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 ต้องมีกิจกรรมที่ควรมีกี่กิจกรรม
62 กิจกรรม
65 กิจกรรม
82 กิจกรรม
85 กิจกรรม
16. หมู่บ้านทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 ต้องมีกิจกรรมที่ควรมีกี่กิจกรรม
62 กิจกรรม
65 กิจกรรม
82 กิจกรรม
85 กิจกรรม
17. ข้อใดมิใช่หลักการที่สำคัญ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ยึดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ยึดการส่งเสริมตลาดชุมชน
ยึดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย
ยึดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
18. บุคคลใดมีหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมความเข้มเเข็งขอบชุมชนในระดับจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
บคคลซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
19. องค์กรสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มเข็งแก่ชุมชนระดับอำเภอได้แก่หน่วยงานใด
คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ
ประชาคมอำเภอ
ประชาคมกิ่งอำเภอ
ถูกทุกข้อ
20. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบที่สำคัญของชุมชนที่เข้มแข็ง
มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์ของสมาชิก
มีการจัดทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ไม่มีข้อใดถูก