หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 7586
1. หลังจากจัดทำรัฐธรรมนูญเสร็จจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
60 วัน
45 วัน
30 วัน
15 วัน
2. คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่ท่าน
18 ท่าน
19 ท่าน
21 ท่าน
36 ท่าน
3. ใครมีอำนาจแจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ 1 ใน 3
4. ใครทำหน้าที่ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
5. การคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 200 คน สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีสิทธิเลือกได้คนไม่เกินกี่รายชื่อ
1 รายชื่อ
3 รายชื่อ
5 รายชื่อ
10 รายชื่อ
6. บุคคลที่ทูลเกล้าถวายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 เพื่อทรงพระปรมาภิไธย คือ
หัวหน้า คปค.
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
ประธาน คมช.
7. การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้คำนึงถึงบุคคลจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคม
ภาควิชาการจากภูมิภาคต่างๆ
ถุกทุกข้อ
8. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการรับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2549 คือใคร
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายกรัฐมนตรี
9. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด โดยวิธีลงคะแนนลับจำนวนกี่คน
2 คน
5 คน
7 คน
9 คน
10. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีจำนวนไม่เกินกี่คน
2000 คน
500 คน
200 คน
100 คน
11. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ประกาศใช้ในวันที่เท่าใด
20 กันยายน 2549
1 ตุลาคม 2549
11 ตุลาคม 2549
1 พฤศจิกายน 2549
12. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
13. คณะรัฐมนตรีมีจำนวนเท่าใด
32 คน
35 คน
36 คน
39 คน
14. ในปัจจุบันประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีจำนวนกี่คน
1 คน
2 คน
3 คน
หลายคน
15. สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ใด
สภาผู้แทนราษฏร
วุฒิสภา
รัฐสภา
ถุกทุกข้อ
16. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฏีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฏีกา โดยวิธีลงคะแนนลับ มีจำนวนกี่คน
2 คน
5 คน
7 คน
9 คน
17. ใครเป็นรับสนองพระราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานศาลฏีกา
18. เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกจากสมัชชาแห่งชาติแล้วให้ใครมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เหลือ 100 คน
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
19. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานองคมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานรัฐสภา
ประธานองคมนตรี
20. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนกี่คน
2000 คน
400 คน
200 คน
100 คน