หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 
  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 6892
1. คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่ท่าน
18 ท่าน
19 ท่าน
21 ท่าน
36 ท่าน
2. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฏีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฏีกา โดยวิธีลงคะแนนลับ มีจำนวนกี่คน
2 คน
5 คน
7 คน
9 คน
3. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางใด
รัฐสภา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ถุกทุกข้อ
4. การแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งแรกมีจำนวนกี่คน
250 คน
242 คน
342 คน
400 คน
5. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ประกาศใช้ในวันที่เท่าใด
20 กันยายน 2549
1 ตุลาคม 2549
11 ตุลาคม 2549
1 พฤศจิกายน 2549
6. พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีใครรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
7. ในปัจจุบันประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีจำนวนกี่คน
1 คน
2 คน
3 คน
หลายคน
8. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด
ภาษีหรืออากร เงินตรา
การจัดสรร รับ รักษา จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันแผ่นดิน
การลดรายได้แผ่นดิน การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้
ถูกทุกข้อ
9. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ ตำแหน่งใด
ประธานศาลฏีกา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้พิพากษาในศาลฏีกา
อัยการสูงสุด
10. คุณสมบัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
ไม่เป็นพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ถุกทุกข้อ
11. ใครมีอำนาจให้คำแนะนำในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาฯ 2 ใน 3
12. วิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใครเป็นผู้กำหนด
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
13. ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอจะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวเนื่องการเงินหรือไม่ ให้เป็นอำนาจของใครในการวินิจฉัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี
ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
14. บุคคลที่ทูลเกล้าถวายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 เพื่อทรงพระปรมาภิไธย คือ
หัวหน้า คปค.
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
ประธาน คมช.
15. กรณีใดที่เอกสิทธิ์ไม่คุ้มครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
ถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฎนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นควา
การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและทำให้ผู้ฟังรู้สึกแตกแยก
การพูดซึ่งนำข้อเท็จจริงที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ
ถูกทุกข้อ
16. ใครทำหน้าที่ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
17. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้องค์กรใดมีความเป็นอิสระในการทำงานมากที่สุด
ตุลาการ
คณะรัฐมนตรี
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
18. ใครเป็นรับสนองพระราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานศาลฏีกา
19. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีจำนวนไม่เกินกี่คน
2000 คน
500 คน
200 คน
100 คน
20. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดำรางตำแหน่งใดมิได้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ถูกทุกข้อ