หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 7702
1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินกี่คน
250 คน
300 คน
350 คน
400 คน
2. พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีใครรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
3. ใครเป็นผู้เลือกคณะองคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
พระมหากษัตริย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
4. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วยบุคคลตามประกาศของคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ 24
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 36
5. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดำรางตำแหน่งใดมิได้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ถูกทุกข้อ
6. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีจำนวนไม่เกินกี่คน
2000 คน
500 คน
200 คน
100 คน
7. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 จะส่งเสริมประชาธิปไตยในเรื่องใด
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปฎิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ
การเสริมสร้างระบบการตรวจสอบทุจริตที่เข้มแข็ง และระบบจริยธรรมที่ดีงาม
การส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ถุกทุกข้อ
8. การคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 200 คน สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีสิทธิเลือกได้คนไม่เกินกี่รายชื่อ
1 รายชื่อ
3 รายชื่อ
5 รายชื่อ
10 รายชื่อ
9. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยใครมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมัชชาแห่งชาติ
10. การคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 200 คน ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกี่วัน
7 วัน
15 วัน
30 วัน
45 วัน
11. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ประกาศใช้ในวันที่เท่าใด
20 กันยายน 2549
1 ตุลาคม 2549
11 ตุลาคม 2549
1 พฤศจิกายน 2549
12. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 เป็นปีที่เท่าใดของรัชกาลปัจจุบัน
59
60
61
62
13. เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกจากสมัชชาแห่งชาติแล้วให้ใครมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เหลือ 100 คน
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
14. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนกี่คน
10 คน
25 คน
35 คน
40 คน
15. คุณสมบัติของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ คือ
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ถูกทุกข้อ
16. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนกี่คน
2000 คน
400 คน
200 คน
100 คน
17. ใครเป็นผู้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนขอพระราชทานลงพระปรมาภิไธย
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
18. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องมีคุณสมบัติใด
ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง ภายในเวลา 2 ปี ก่อนวันได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรร
ต้องไม่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
ถูกทุกข้อ
19. บุคคลที่ทูลเกล้าถวายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 เพื่อทรงพระปรมาภิไธย คือ
หัวหน้า คปค.
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
ประธาน คมช.
20. ใครเป็นผู้รับสนองพระราชโองการแต่งตั้งประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี