หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 7602
1. ใครทำหน้าที่ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
2. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาแล้วเสร็จภายในกี่วัน
300 วัน
240 วัน
180 วัน
90 วัน
3. คุณสมบัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
ไม่เป็นพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ถุกทุกข้อ
4. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
5. ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูกควบคุม หรือขัง ให้สั่งปล่อยในเมื่อบุคคลท่านใดร้องขอ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาฯ 1 ใน 3
นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
6. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยเท่าใดจึงจะครบองค์ประชุม
1 ใน 3
2 ใน 3
กึ่งหนึ่ง
3 ใน 4
7. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีจำนวนไม่เกินกี่คน
2000 คน
500 คน
200 คน
100 คน
8. เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภารัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในวันนับแต่วันที่มีตำแหน่งว่าง
7 วัน
15 วัน
30 วัน
45 วัน
9. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ ตำแหน่งใด
ประธานศาลฏีกา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้พิพากษาในศาลฏีกา
อัยการสูงสุด
10. การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้คำนึงถึงบุคคลจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคม
ภาควิชาการจากภูมิภาคต่างๆ
ถุกทุกข้อ
11. คณะรัฐมนตรีมีจำนวนเท่าใด
32 คน
35 คน
36 คน
39 คน
12. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการรับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2549 คือใคร
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายกรัฐมนตรี
13. การแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งแรกมีจำนวนกี่คน
250 คน
242 คน
342 คน
400 คน
14. พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีใครรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
15. ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ให้ใครแต่งตั้งคณะกรรมาธการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมัชชาแห่งชาติ
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานองคมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานรัฐสภา
ประธานองคมนตรี
17. ใครเป็นผู้เลือกคณะองคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
พระมหากษัตริย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
18. วิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใครเป็นผู้กำหนด
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
19. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
20. ใครเป็นผู้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนขอพระราชทานลงพระปรมาภิไธย
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ