หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ
กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 8374
1. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
2. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนกี่คน
10 คน
25 คน
35 คน
40 คน
3. การแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งแรกมีจำนวนกี่คน
250 คน
242 คน
342 คน
400 คน
4. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
ประธานรัฐสภา
ประธานองคมนตรี
5. วิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใครเป็นผู้กำหนด
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
6. ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ให้ใครแต่งตั้งคณะกรรมาธการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมัชชาแห่งชาติ
7. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
8. สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติมีได้ไม่เกินกี่คน
36 คน
25 คน
15 คน
9 คน
9. ใครทำหน้าที่ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
10. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องมีคุณสมบัติใด
ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง ภายในเวลา 2 ปี ก่อนวันได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรร
ต้องไม่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
ถูกทุกข้อ
11. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ ตำแหน่งใด
ประธานศาลฏีกา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้พิพากษาในศาลฏีกา
อัยการสูงสุด
12. คณะรัฐมนตรีมีจำนวนเท่าใด
32 คน
35 คน
36 คน
39 คน
13. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยเท่าใดจึงจะครบองค์ประชุม
1 ใน 3
2 ใน 3
กึ่งหนึ่ง
3 ใน 4
14. ใครมีอำนาจแจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ 1 ใน 3
15. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้องค์กรใดมีความเป็นอิสระในการทำงานมากที่สุด
ตุลาการ
คณะรัฐมนตรี
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16. สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงเมื่อ
ตาย . ลาออก
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้พ้จากสมาชิกภาพ
ถูกทุกข้อ
17. กรณีใดที่เอกสิทธิ์ไม่คุ้มครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
ถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฎนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นควา
การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและทำให้ผู้ฟังรู้สึกแตกแยก
การพูดซึ่งนำข้อเท็จจริงที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ
ถูกทุกข้อ
18. กรณีใดที่คณะรัฐมนตรีสามารถตราพระราชกำหนดใช้ได้
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
ต้องมีกฏหมายเกี่ยวกับการภาษีอากร หรือเงินตราที่ต้องพิจารณาโดยด่วนและลับ
ถูกทุกข้อ
19. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18
20. ใครเป็นผู้เลือกคณะองคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
พระมหากษัตริย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.