หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 7965
1. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตรากฏหมายใดโดยไม่ขัดต่อกฏหมาย
พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
รัฐธรรมนูญ
2. วิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใครเป็นผู้กำหนด
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
3. ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ให้ใครแต่งตั้งคณะกรรมาธการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมัชชาแห่งชาติ
4. เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกจากสมัชชาแห่งชาติแล้วให้ใครมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เหลือ 100 คน
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
5. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
6. คณะรัฐมนตรีมีจำนวนเท่าใด
32 คน
35 คน
36 คน
39 คน
7. เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภารัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในวันนับแต่วันที่มีตำแหน่งว่าง
7 วัน
15 วัน
30 วัน
45 วัน
8. บุคคลที่ทูลเกล้าถวายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 เพื่อทรงพระปรมาภิไธย คือ
หัวหน้า คปค.
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
ประธาน คมช.
9. ใครเป็นผู้เลือกคณะองคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
พระมหากษัตริย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
10. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยเท่าใดจึงจะครบองค์ประชุม
1 ใน 3
2 ใน 3
กึ่งหนึ่ง
3 ใน 4
11. ใครเป็นรับสนองพระราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานศาลฏีกา
12. การคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 200 คน สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีสิทธิเลือกได้คนไม่เกินกี่รายชื่อ
1 รายชื่อ
3 รายชื่อ
5 รายชื่อ
10 รายชื่อ
13. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
14. กรณีใดที่เอกสิทธิ์ไม่คุ้มครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
ถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฎนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นควา
การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและทำให้ผู้ฟังรู้สึกแตกแยก
การพูดซึ่งนำข้อเท็จจริงที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ
ถูกทุกข้อ
15. ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอจะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวเนื่องการเงินหรือไม่ ให้เป็นอำนาจของใครในการวินิจฉัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี
ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
16. การคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 200 คน ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกี่วัน
7 วัน
15 วัน
30 วัน
45 วัน
17. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด
ภาษีหรืออากร เงินตรา
การจัดสรร รับ รักษา จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันแผ่นดิน
การลดรายได้แผ่นดิน การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้
ถูกทุกข้อ
18. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ประกาศใช้ในวันที่เท่าใด
20 กันยายน 2549
1 ตุลาคม 2549
11 ตุลาคม 2549
1 พฤศจิกายน 2549
19. คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่ท่าน
18 ท่าน
19 ท่าน
21 ท่าน
36 ท่าน
20. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้องค์กรใดมีความเป็นอิสระในการทำงานมากที่สุด
ตุลาการ
คณะรัฐมนตรี
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ