หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ
กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 8102
1. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยใครมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมัชชาแห่งชาติ
2. วิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใครเป็นผู้กำหนด
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
3. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนกี่คน
2000 คน
400 คน
200 คน
100 คน
4. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาแล้วเสร็จภายในกี่วัน
300 วัน
240 วัน
180 วัน
90 วัน
5. การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้คำนึงถึงบุคคลจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคม
ภาควิชาการจากภูมิภาคต่างๆ
ถุกทุกข้อ
6. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีจำนวนไม่เกินกี่คน
2000 คน
500 คน
200 คน
100 คน
7. ใครทำหน้าที่ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
8. ใครมีอำนาจให้คำแนะนำในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาฯ 2 ใน 3
9. ใครเป็นผู้รับสนองพระราชโองการแต่งตั้งประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
10. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินกี่คน
250 คน
300 คน
350 คน
400 คน
11. สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงเมื่อ
ตาย . ลาออก
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้พ้จากสมาชิกภาพ
ถูกทุกข้อ
12. ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ให้ใครแต่งตั้งคณะกรรมาธการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมัชชาแห่งชาติ
13. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด โดยวิธีลงคะแนนลับจำนวนกี่คน
2 คน
5 คน
7 คน
9 คน
14. ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูกควบคุม หรือขัง ให้สั่งปล่อยในเมื่อบุคคลท่านใดร้องขอ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาฯ 1 ใน 3
นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
15. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางใด
รัฐสภา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ถุกทุกข้อ
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
17. คุณสมบัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
ไม่เป็นพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ถุกทุกข้อ
18. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการรับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2549 คือใคร
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายกรัฐมนตรี
19. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนกี่คน
10 คน
25 คน
35 คน
40 คน
20. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้องค์กรใดมีความเป็นอิสระในการทำงานมากที่สุด
ตุลาการ
คณะรัฐมนตรี
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ