หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 7951
1. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วยบุคคลตามประกาศของคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ 24
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 36
2. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
3. พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีใครรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
4. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางใด
รัฐสภา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ถุกทุกข้อ
5. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนเท่าใดมีมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพเนื่องจากสร้างความเสื่อมเสียให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1 ใน 3
2 ใน 3
กึ่งหนึ่ง
3 ใน 4
6. สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ใด
สภาผู้แทนราษฏร
วุฒิสภา
รัฐสภา
ถุกทุกข้อ
7. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฏีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฏีกา โดยวิธีลงคะแนนลับ มีจำนวนกี่คน
2 คน
5 คน
7 คน
9 คน
8. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการรับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2549 คือใคร
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายกรัฐมนตรี
9. คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่ท่าน
18 ท่าน
19 ท่าน
21 ท่าน
36 ท่าน
10. คุณสมบัติของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ คือ
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ถูกทุกข้อ
11. ใครมีอำนาจแจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ 1 ใน 3
12. เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จใครทำหน้าที่ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จำเป็น
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
คณกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
13. การแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งแรกมีจำนวนกี่คน
250 คน
242 คน
342 คน
400 คน
14. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ ตำแหน่งใด
ประธานศาลฏีกา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้พิพากษาในศาลฏีกา
อัยการสูงสุด
15. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินกี่คน
250 คน
300 คน
350 คน
400 คน
16. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนกี่คน
2000 คน
400 คน
200 คน
100 คน
17. วิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใครเป็นผู้กำหนด
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
18. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
19. ใครเป็นผู้เลือกคณะองคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
พระมหากษัตริย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
20. กรณีใดที่คณะรัฐมนตรีสามารถตราพระราชกำหนดใช้ได้
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
ต้องมีกฏหมายเกี่ยวกับการภาษีอากร หรือเงินตราที่ต้องพิจารณาโดยด่วนและลับ
ถูกทุกข้อ