หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 7840
1. วิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใครเป็นผู้กำหนด
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
2. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยใครมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมัชชาแห่งชาติ
3. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
4. พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีใครรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
5. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีจำนวนไม่เกินกี่คน
2000 คน
500 คน
200 คน
100 คน
6. กรณีใดที่เอกสิทธิ์ไม่คุ้มครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
ถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฎนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นควา
การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและทำให้ผู้ฟังรู้สึกแตกแยก
การพูดซึ่งนำข้อเท็จจริงที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ
ถูกทุกข้อ
7. ใครทำหน้าที่คัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 200 คน
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
8. ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ให้ใครแต่งตั้งคณะกรรมาธการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมัชชาแห่งชาติ
9. ใครมีอำนาจให้คำแนะนำในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาฯ 2 ใน 3
10. ใครเป็นผู้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนขอพระราชทานลงพระปรมาภิไธย
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
11. ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูกควบคุม หรือขัง ให้สั่งปล่อยในเมื่อบุคคลท่านใดร้องขอ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาฯ 1 ใน 3
นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
12. ใครเป็นรับสนองพระราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานศาลฏีกา
13. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนเท่าใดมีมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพเนื่องจากสร้างความเสื่อมเสียให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1 ใน 3
2 ใน 3
กึ่งหนึ่ง
3 ใน 4
14. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนกี่คน
2000 คน
400 คน
200 คน
100 คน
15. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาแล้วเสร็จภายในกี่วัน
300 วัน
240 วัน
180 วัน
90 วัน
16. การคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 200 คน สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีสิทธิเลือกได้คนไม่เกินกี่รายชื่อ
1 รายชื่อ
3 รายชื่อ
5 รายชื่อ
10 รายชื่อ
17. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
18. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางใด
รัฐสภา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ถุกทุกข้อ
19. คุณสมบัติของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ คือ
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ถูกทุกข้อ
20. หลังจากจัดทำรัฐธรรมนูญเสร็จจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
60 วัน
45 วัน
30 วัน
15 วัน