หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ
กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 8171
1. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องมีคุณสมบัติใด
ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง ภายในเวลา 2 ปี ก่อนวันได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรร
ต้องไม่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
ถูกทุกข้อ
2. ใครเป็นผู้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนขอพระราชทานลงพระปรมาภิไธย
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
3. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 จะส่งเสริมประชาธิปไตยในเรื่องใด
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปฎิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ
การเสริมสร้างระบบการตรวจสอบทุจริตที่เข้มแข็ง และระบบจริยธรรมที่ดีงาม
การส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ถุกทุกข้อ
4. วิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใครเป็นผู้กำหนด
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
5. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ ตำแหน่งใด
ประธานศาลฏีกา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้พิพากษาในศาลฏีกา
อัยการสูงสุด
6. การคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 200 คน สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีสิทธิเลือกได้คนไม่เกินกี่รายชื่อ
1 รายชื่อ
3 รายชื่อ
5 รายชื่อ
10 รายชื่อ
7. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
8. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการรับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2549 คือใคร
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายกรัฐมนตรี
9. เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภารัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในวันนับแต่วันที่มีตำแหน่งว่าง
7 วัน
15 วัน
30 วัน
45 วัน
10. ใครเป็นผู้เลือกคณะองคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
พระมหากษัตริย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
11. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานองคมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานรัฐสภา
ประธานองคมนตรี
12. กรณีใดที่เอกสิทธิ์ไม่คุ้มครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
ถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฎนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นควา
การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและทำให้ผู้ฟังรู้สึกแตกแยก
การพูดซึ่งนำข้อเท็จจริงที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ
ถูกทุกข้อ
13. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตรากฏหมายใดโดยไม่ขัดต่อกฏหมาย
พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
รัฐธรรมนูญ
14. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
ประธานรัฐสภา
ประธานองคมนตรี
15. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนกี่คน
2000 คน
400 คน
200 คน
100 คน
16. บุคคลที่ทูลเกล้าถวายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 เพื่อทรงพระปรมาภิไธย คือ
หัวหน้า คปค.
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
ประธาน คมช.
17. กรณีใดที่คณะรัฐมนตรีสามารถตราพระราชกำหนดใช้ได้
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
ต้องมีกฏหมายเกี่ยวกับการภาษีอากร หรือเงินตราที่ต้องพิจารณาโดยด่วนและลับ
ถูกทุกข้อ
18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย
ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
จะละเมิดมิได้ และจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใดๆมิได้
ถูกทุกข้อ
19. การคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 200 คน ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกี่วัน
7 วัน
15 วัน
30 วัน
45 วัน
20. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดำรางตำแหน่งใดมิได้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ถูกทุกข้อ