หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 8000
1. สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติมีได้ไม่เกินกี่คน
36 คน
25 คน
15 คน
9 คน
2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินกี่คน
250 คน
300 คน
350 คน
400 คน
3. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
4. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยเท่าใดจึงจะครบองค์ประชุม
1 ใน 3
2 ใน 3
กึ่งหนึ่ง
3 ใน 4
5. ใครทำหน้าที่ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
6. เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จใครทำหน้าที่ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จำเป็น
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
คณกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
7. เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภารัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในวันนับแต่วันที่มีตำแหน่งว่าง
7 วัน
15 วัน
30 วัน
45 วัน
8. การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้คำนึงถึงบุคคลจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคม
ภาควิชาการจากภูมิภาคต่างๆ
ถุกทุกข้อ
9. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอโดยใคร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
10. การแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งแรกมีจำนวนกี่คน
250 คน
242 คน
342 คน
400 คน
11. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
12. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 เป็นปีที่เท่าใดของรัชกาลปัจจุบัน
59
60
61
62
13. วิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใครเป็นผู้กำหนด
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานองคมนตรี
14. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
15. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน คมช.
ประธานรัฐสภา
ประธานองคมนตรี
16. ใครทำหน้าที่คัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 200 คน
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
17. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วยบุคคลตามประกาศของคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ 24
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 36
18. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 จะส่งเสริมประชาธิปไตยในเรื่องใด
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปฎิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ
การเสริมสร้างระบบการตรวจสอบทุจริตที่เข้มแข็ง และระบบจริยธรรมที่ดีงาม
การส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ถุกทุกข้อ
19. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีจำนวนไม่เกินกี่คน
2000 คน
500 คน
200 คน
100 คน
20. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการรับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2549 คือใคร
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายกรัฐมนตรี