หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ
กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)    คุณเข้าสอบคนที่ 8096
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย
ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
จะละเมิดมิได้ และจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใดๆมิได้
ถูกทุกข้อ
2. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ ตำแหน่งใด
ประธานศาลฏีกา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้พิพากษาในศาลฏีกา
อัยการสูงสุด
3. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด โดยวิธีลงคะแนนลับจำนวนกี่คน
2 คน
5 คน
7 คน
9 คน
4. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอโดยใคร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
5. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
สมัชชาแห่งชาติ
6. หลังจากจัดทำรัฐธรรมนูญเสร็จจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
60 วัน
45 วัน
30 วัน
15 วัน
7. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางใด
รัฐสภา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ถุกทุกข้อ
8. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานองคมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานรัฐสภา
ประธานองคมนตรี
9. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนกี่คน
10 คน
25 คน
35 คน
40 คน
10. บุคคลที่ทูลเกล้าถวายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 เพื่อทรงพระปรมาภิไธย คือ
หัวหน้า คปค.
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
ประธาน คมช.
11. สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ใด
สภาผู้แทนราษฏร
วุฒิสภา
รัฐสภา
ถุกทุกข้อ
12. คุณสมบัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
ไม่เป็นพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ถุกทุกข้อ
13. ใครมีอำนาจให้คำแนะนำในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาฯ 2 ใน 3
14. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการรับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2549 คือใคร
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายกรัฐมนตรี
15. การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้คำนึงถึงบุคคลจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคม
ภาควิชาการจากภูมิภาคต่างๆ
ถุกทุกข้อ
16. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตรากฏหมายใดโดยไม่ขัดต่อกฏหมาย
พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
รัฐธรรมนูญ
17. ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูกควบคุม หรือขัง ให้สั่งปล่อยในเมื่อบุคคลท่านใดร้องขอ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาฯ 1 ใน 3
นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
18. ใครทำหน้าที่ประธานสมัชชาแห่งชาติ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานองคมนตรี
19. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนเท่าใดมีมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพเนื่องจากสร้างความเสื่อมเสียให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1 ใน 3
2 ใน 3
กึ่งหนึ่ง
3 ใน 4
20. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีจำนวนไม่เกินกี่คน
2000 คน
500 คน
200 คน
100 คน