หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475    คุณเข้าสอบคนที่ 19843
1. ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหมายความว่า
ที่ดินนอกเขตโรงเรือนซึ่งไม่ได้ประโยชน์อย่างใด
ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนและบริเวณต่อนื่องกันใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน
ที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่มีเขตปลูกโรงรือน
ถูกทุกข้อ
2. ผู้มีอำนาจยกเนภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่รัฐวิสาหกิจสำหรับพื้นที่ที่เป็นบริเวณต่อเนื่องกับโรงเรือนคือ
อธิบดีกรมสรรพากร
รัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
3. ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินทรัพย์สินจะต้องยื่นคำร้องต่อใคร
อธิบดีกรมสรรพากร
อธิบดีกรมที่ดิน
นายอำเภอ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
4. การแบ่งผลประโยชน์จากภาษีโรงเรือนให้กับสุขาภิบาลจะได้รับจำนวนสัดส่วนเท่าใด
กึ่งหนึ่ง
สองในห้า
หนึ่งในสาม
ไม่ได้รับเลย
5. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ฉบับที่5)พ.ศ.2543คือ
เพื่อให้ครอบคลุมถึงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขต อบต.
ต้องการปรับปรุงถ้อยคำเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น
เน่องจากมี พรบ.สภาตำบลและอบต.2537เพิ่มขึ้น
ถูกทุกข้อ
6. ที่ดินหมายถึงสิ่งใด
พื้นที่สำหรับปลูกอาศัย
ทางน้ำ
บ่อน้ำ
ถูกทุกข้อ
7. ผู้ใดพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวนค่ารายปีแห่งทรัพย์สินจะต้องระวางโทษอย่างไร
จำคุกไม่เกิน6เดือน
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ทั้งจำทั้งปรับ
ถูกทุกข้อ
8. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำค่าภาษีไปชำระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในกี่วันนับแต่วันถัดจากวันได้รับแจ้ง
7วัน
15วัน
30วัน
45วัน
9. พนังานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจตราทรัพย์สินจะต้องแจ้เป็นลายลักษณ์อัษรให้ผู้ครองทรัพย์สินทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเท่าใด
48ชั่วโมง
7วัน
15วัน
30วัน
10. การชำระภาษีให้ถือว่ามีการชำระแล้วเมื่อใด
พนักงานเก็บภาษีไลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
วันที่ส่งทางไปรษณีย์
วันชำระผ่านธนาคาร
ถูกทุกข้อ
11. พนักงานเจ้าหน้าที่หมายถึง
ผู้มีหน้าที่รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ผู้มีหน้าที่จัดเก็บรับชำระภาษี
ผู้มีหน้าที่เร่งรัดให้ชำระภาษี
ถูกทุกข้อ
12. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีของเมืองพัทยาคือ
รัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
นายกเมืองพัทยา
ปลัดเมืองพัทยา
13. ค่าภาษีสำหรับที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนให้จัดเก็บในอัตราเท่าใด
ร้อยละ3
ร้อยละ5
ร้อยละ7
ร้อยละ10
14. ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภายในเดือนใด
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
15. ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินคือโรงเรือนในอัตราใด
ร้อยละ2.5
ร้อยละ5
ร้อยละ10
ร้อยละ12.5
16. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกส้างอย่างอื่นๆหมายถึง
โรงนา
บ้านพักอาศัย
แพ
ถูกทุกข้อ
17. สิ่งปลูกส้างอย่างอื่นๆวึ่งทำขึ้นในระหว่างปีจะคิดคำนวนค่ารายปีเมื่อใด
เมื่อส้างเสร็จแล้ว
เมื่อสำเร็จจนควรเข้าอยู่ได้
เมื่อมีการแจ้งเจ้าพนักงาน
ถูกทุกข้อ
18. รัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ออกกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียม
ออกกฏกระทรวงกำหนดกิจการอื่น
ออกประกาสเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ถูกทุกข้อ
19. ผู้ใดจงใจไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมจะได้รับโทษสถานใด
ปรับไม่เกิน1,000บาท
ปรับไม่เกิน2,000บาท
ปรับไม่เกิน500บาท
จำคุกไม่เกิน1เดือน
20. ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ
ทรัพย์สินของโรงพยาบาลรามคำแหง
โรงเรือนที่เปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เอง
โรงเรือนของเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เอง
ถูกทุกข้อ