หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาสำหรับครู)


ประกาศวันที่ : 17 มี.ค. 2558
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1956 คน
ที่มา : สมาชิกเว็บ

รายละเอียดของข่าวสาร

แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาสำหรับครู)

 

1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด ?
ก. ไม่ได้เรียนโรงเรียนทีมีชื่อเสียง
ข. มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง
ง. มีจริยธรรมต่ำ
ตอบข้อ ง. มีจริยธรรมต่ำ

2. คุณธรรมสำหรับครู คือข้อใด ?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู
ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ค. มีความเสียสละ มีความยุติธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด ?
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ข. คำสั่งสอน
ค. หลักธรรมในทางศาสนา
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

4. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามารถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
ตอบข้อ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามารถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ ก. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม

6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน
ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล
ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
ตอบข้อ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

7. พัฒนาการทางจริยธรรมของ Paigaet แบ่งออกกี่ขั้น ?
ก. 2 ขั้น
ข. 3 ขั้น
ค. 4 ขั้น
ง. 5 ขั้น
ตอบข้อ ข. 3 ขั้น

8. ขั้นก่อนจริยธรรมของ Paigaet หมายถึงข้อใด ?
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ข. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ง. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
ตอบข้อ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี

9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปี ตรงกับข้อใด ?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
ตอบข้อ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ

10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg ขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด ?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล ( วัยผู้ใหญ่ )
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองความต้องการ
ตอบข้อ ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล ( วัยผู้ใหญ่ )

11. คุณธรรม ข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล ?
ก. ความรอบคอบ ข. การรู้จักประมาณ
ค. การอดทน ง. ความยุติธรรม
ตอบข้อ ค. การอดทน

12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส " การรู้จักข่มใจ "หมายถึงข้อใด ?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
ตอบข้อ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง

13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบผลสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นใหญ่
ตอบข้อ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ หมายถึงข้อใด ?
ก. พรหมวิหาร 4
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4
ง. อิทธิบาท 4
ตอบข้อ ง. อิทธิบาท 4

15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ ตรงกับสัปปุริสธรรม 7 ข้อใด ?
ก. อัตตัญญุตา
ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา
ง. มัตตัญญุตา
ตอบข้อ ข. ธัมมัญญุตา

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526