หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การวิจัยทางการศึกษา)


ประกาศวันที่ : 17 มี.ค. 2558
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2040 คน
ที่มา : สมาชิกเว็บ

รายละเอียดของข่าวสาร

แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การวิจัยทางการศึกษา)

 

1. สาเหตุของการวิจัย คือข้อใด ?
ก. มนุษย์ประสบปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหา
ข. มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น
ค. ความรู้ความจริงไม่คงที่
ง. เหตุผลอื่นๆ
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ จ. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือความหมายของ การวิจัย ?
ก. กระบวนการเชิงระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายบางประการ
ข. กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความจริงในสิ่งที่ยังไม่รู้
ค. การสะสม การรวบรวม การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
ง. วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีระบบ แบบแผนที่เชื่อถือได้ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ที่เชื่อถือได้
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ จ. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริงด้วยวิธีนิรนัย ?
ก. ใช้เหตุผลที่ดำเนินการจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย
ข. ใช้เหตุผลที่ดำเนินการจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่
ค. อริสโตเติล เป็นผู้นำวิธีการนี้มาใช้เป็นคนแรก
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
จ. ข้อ ข และ ค ถูก
ตอบข้อ ง. วิธีนิรนัยบางคนเรียกว่า วิธีอนุมาน เป็นวิธีการค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริงโดยใช้เหตุผลที่ดำเนินการจากส่วนรวม หรือส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย ซึ่งอริสโตเติลเป็นผู้นำวิธีการนี้มาใช้เป็นคนแรก

4. วิธีอุปนัยมีองค์ประกอบ 3 อย่างได้แก่ ?
ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล
ข. ข้อเท็จจริงใหญ่ ข้อเท็จจริงย่อย ข้อสรุป
ค. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงใหญ่
ง. ข้อเท็จจริงย่อย ข้อเท็จจริงใหญ่ ข้อสรุป
จ. การศึกษาปัญหา การวิเคราะห์ ข้อสรุป
ตอบข้อ ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล

5. ข้อใดกำหนดขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
ก. ตั้งสมมุติฐาน กำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
ข. กำหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล
ค. ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล กำหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา สรุปผล
ง. กำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล ตั้งสมมุติฐาน วิเคราะห์ปัญหา สรุปผล
จ. รวบรวมข้อมูล กำหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
ตอบข้อ ข. กำหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล

6. ข้อใด มิใช่ จุดมุ่งหมายของการวิจัย ?
ก. เพื่อแก้ปัญหา
ข. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ค. เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี
ง. เพื่อสร้างทฤษฎี
จ. ไม่มีคำตอบ
ตอบข้อ จ. ไม่มีคำตอบ

7. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แบ่งการวิจัยทางสังคมศาสตร์ออกเป็นกี่ด้าน ?
ก. 2 ด้าน
ข. 3 ด้าน
ค. 4 ด้าน
ง. 5 ด้าน
จ. 6 ด้าน
ตอบข้อ จ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แบ่งการวิจัยทางสังคม ศาสนาออกเป็น 6 ด้าน คือ 1. ด้านปรัชญา 2. ด้านนิติศาสตร์ 3. ด้านรัฐศาสตร์ 4. ด้านเศรษฐศาสตร์ 5. ด้านสังคมศาสตร์ 6. ด้านการศึกษา

8. ข้อใด มิใช่ หลักการพื้นฐานในการทำวิจัย ?
ก. ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Complgtion)
ข. ความชัดเจน ( Clgarity)
ค. ความถูกต้อง ( Exactness)
ง. ความเข้าใจ (Simplification)
จ. ไม่มีคำตอบ
ตอบข้อ จ. ไม่มีคำตอบ

9. การวิจัยต้องดำเนินตามขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก ?
ก. ออกแบบการวิจัย
ข. เก็บรวบรวมข้อมูล
ค. กำหนดปัญหาการวิจัย
ง. กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
จ. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตอบข้อ ค. กำหนดปัญหาการวิจัย

10. ขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิจัยคือข้อใด?
ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข. การแปรความหมายข้อมูล
ค. การวิเคราะห์ข้อมูล ง. การสรุปผล
จ. การเขียนรายงานวิจัย
ตอบข้อ จ. การเขียนรายงานวิจัย

11. ข้อใดมิใช่จรรยาบรรณนักวิจัย ?
ก. ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัย
ข. มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
ค. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
ง. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ
จ. ไม่มีคำตอบ
ตอบข้อ จ. ไม่มีคำตอบ

12. ปัญหาข้อใดไม่ถือว่าเป็นปัญหาวิจัย ?
ก. ทำไมดวงอาทิตย์จึงขึ้นทางทิศตะวันออก
ข. ทำไมเวลาทักทายกันคนไทยจึงใช้การไหว้
ค. ทำไมสุนทรจึงไม่ได้ 2 ขั้น
ง. ทำอย่างไรตัวเราจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงาน
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ จ. ปัญหาที่เป็นข้อเท็จตามธรรมชาติ ปัญหาส่วนบุคคล ปัญหาที่ไม่มีความสำคัญ ไม่ถือเป็นปัญหาวิจัย

13. ข้อใดคือลักษณะของปัญหาวิจัยที่ไม่ดี ?
ก. เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่
ข. เป็นปัญหาที่เหมือนหรือซ้ำกับผู้อื่น
ค. เป็นปัญหาที่แสดงถึงความสำคัญระหว่างตัวแปร ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
ง. เป็นปัญหาที่มีความสำคัญ
จ. เป็นปัญหาที่สามารถทำการวิจัยได้
ตอบข้อ ข . ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ดี เป็นปัญหาที่ไม่เหมือนหรือซ้ำกับผู้อื่น (Unipupness)

14. ข้อใดมิใช่ข้อบกพร่องในการเลือกปัญหาวิจัย?
ก. เลือกปัญหาวิจัยตามผู้อื่น
ข. กำหนดปัญหาวิจัยกว้างเกินไป
ค. ไม่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ง. เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น
จ. ข้อ ข และ ง
ตอบข้อ ง. เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น

15. การเขียนปัญหาวิจัยข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. เขียนในรูปประโยคคำตอบ
ข. เขียนในรูปประโยคบอกเล่า
ค. เขียนในรูปประโยคบอกเล่า แล้วตามด้วยประโยคคำตอบ
ง. ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ข้อ ก ข้อ ข และ ค
ตอบข้อ การเขียนปัญหาวิจัยเขียนได้ 3 รูปแบบ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526