หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล


ประกาศวันที่ : 08 ก.ค. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 6939 คน
ที่มา : คนสอบดอทคอม

รายละเอียดของข่าวสาร

แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่3

001:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น

1.       :ข้อบังคับ

2.       :ระเบียบ

3.       :ข้อบัญญัติ

4.       :พระราชบัญญัติ

002:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

1.       :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

2.       :แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน

3.       :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

4.       :ถูกทุกข้อ

003:ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

1.       :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

2.       :แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน

3.       :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

4.       :ถูกทุกข้อ

004:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

1.       :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.       :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่ อน

3.       :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

4.       :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน

005:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

1.       :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.       :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.       :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4.       :เจ้าหน้าที่พัสดุ

006:ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

1.       :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2.       :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

3.       :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4.       :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

007:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

1.       :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2.       :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

3.       :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4.       :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

008:ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน

1.       :ค่าครุภัณฑ์

2.       :งบลงทุน

3.       :ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4.       :ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

009:ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

1.       :อำเภอ

2.       :เทศบาล

3.       :องค์การบริหารส่วนตำบล

4.       :องค์การบริหารส่วนจังหวัด

010:งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น

1.       :พระราชบัญญัติ

2.       :ข้อบัญญัติ

3.       :ระเบียบ

4.       :ข้อบัญญัติ

011:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1.       :ประธานกรรมการบริหาร

2.       :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3.       :นายอำเภอ

4.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

012:องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น

1.       :ราชการส่วนท้องถิ่น

2.       :ราชการส่วนภูมิภาค

3.       :องค์กรอิสระ

4.       :ราชการส่วนกลาง

013: ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ป ี

1.       :1 ปี

2.       :2 ปี

3.       :3 ปี

4.       :4 ปี

014:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

1.       :4 คน

2.       :6 คน

3.       :10 คน

4.       :12 คน

015:ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง

1.       :กรุงเทพมหานครฯ

2.       :สำนักนายกรัฐมนตรี

3.       :กระทรวง ทบวง

4.       :กรม

016:ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.       :นายอำเภอ

2.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

3.       :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4.       :อธิบดีกรมการปกครอง

017: ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำป ี

1.       :นายอำเภอ

2.       :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

4.       :ประธานกรรมการบริหาร

018:ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.       :ภาษีบำรุงท้องที่

2.       :ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3.       :ภาษีสรรพสามิต

4.       :ถูกทุกข้อ

019:การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร

1.       :นายอำเภอ

2.       :ประธานสภา อบต.

3.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

4.       :อธิบดีกรมการปกครอง

020:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1.       :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

2.       พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

3.       :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

4.       :ถูกทุกข้อ

021: ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่ส มัย

1.       :2 สมัย

2.       :3 สมัย

3.       :4 สมัย

4.       :5 สมัย

022: ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ ลต้องมีอายุกี่ปี

1.       :อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.       :อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

3.       :อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์

4.       :อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

023:ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ

1.       :ตกลงราคา

2.       :สอบราคา

3.       :จ้างเหมาราคา

4.       :ประกวดราคา

024:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวีธีตกลงราคาจะต้องมีวงเงินไม่เกินเท่าไร

1.       :10,000  บาท

2.       :50,000  บาท

3.       :100,000  บาท

4.       :500,000  บาท

025:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.       :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

2.       :ภาษีอากร

3.       :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

4.       :ถูกทุกข้อ

026: "หนังสือภายใน" หมายถึง

1.       :หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน

2.       :หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน

3.       :หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน

4.       :ถูกทุกข้อ

027:ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

1.       :บันทึกข้อความ

2.       :ข้อบังคับ

3.       :ประกาศ

4.       :คำสั่ง

028:ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือ

1.       :ผู้มีความรู้ภาษไทยดี

2.       :ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี

3.       :ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว

4.       :ถูกทุกข้อ

029:ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง

1.       :หนังสือเรียน

2.       :หนังสือราชการ

3.       :หนังสือนอกหลักสูตร

4.       :หนังสือทุกประเภท

030: บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนา จของกฎหมายเรียกว่าอะไร

1.       :คำสั่ง

2.       :ข้อบังคับ

3.       :ระเบียบ

4.       :กฎกระทรวง

031: บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทร าบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร

1.       :แถลงการณ์

2.       :ประกาศ

3.       :คำสั่ง

4.       :ข่าว

032:หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก คือ

1.       :หนังสือภายใน

2.       :หนังสือภายนอก

3.       :หนังสือประทับตรา

4.       :หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน

033:การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร

1.       :เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด

2.       :เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม

3.       :เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ

4.       :เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

034: จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียว กัน คือ

1.       :ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที

2.       :เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ

3.       :เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน

4.       :ถูกทุกข้อ

035:จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด

1.       :ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด

2.       :ถูกต้องตามสากลนิยม

3.       :เรียบร้อย

4.       :สุภาพ:1

036:คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ

1.       :ตี

2.       :ตบ

3.       :เตะ

4.       :ต่อย

037:คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ

1.       :โต

2.       :จิ๋ว

3.       :นิด

4.       :เล็ก

038:คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ

1.       :ฉิ่ง

2.       :ซอ

3.       :กลอง

4.       :ระนาด

039:คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ

1.       :มะขาม

2.       :มะยม

3.       :มะปราง

4.       :มะนาว

040:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

1.       :น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

2.       :ลิ้นกับฟัน

3.       :ขิงก็ราข่าก็แรง

4.       :เกลือจิ้มเกลือ

041:พ.ต.ท. ทักษิณ   ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร

1.       :21

2.       :22

3.       :23

4.       :24

042:สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

1.       :4   ปี

2.       :6   ปี

3.       :7   ปี

4.       :9   ปี

043:จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี

1.       :500  คน

2.       :400   คน

3.       :200   คน

4.       :700   คน

044:ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา

1.       :ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

2.       :ประธานศาลฎีกา

3.       :ประธานวุฒิสภา

4.       :ประธานสภาผู้แทนราษฎร

045:ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

1.       :เลขานุการนายกรัฐมนตรี

2.       :เลขานุการคณะรัฐมนตรี

3.       :ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4.       :ปลัดกระทรวง

046:คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน

1.       :34

2.       :35

3.       :36

4.       :40

047: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ได้ปรับปรุงมาจากระเบียบใด

1.       :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2540

2.       :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

3.       :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

4.       :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

048: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน

1.       :30  วัน 

2.       :60  วัน

3.       :90   วัน

4.       :180  วัน

049:"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546   ไม่ได้หมายความถึงข้อใด

1.       :องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

2.       :องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา

3.       :องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

4.       :องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร

050: ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 คำว่า "แผนพัฒนา" ไม่ได้หมายถึง

1.       :แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.       :แผนพัฒนาห้าปี

3.       :แผนพัฒนาสามปี

4.       :ไม่มีข้อถูกต้อง

051:องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการชุดใดไม่เกี่ยวข้องด้วย

1.       :คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

2.       :คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

3.       :คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

4.       :ถูกทุกข้อ

052:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

1.       :ประธานสภา อบต.

2.       :ปลัด อบต.

3.       :นายก อบต.

4.       :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก

053: คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประ ธานคือ

1.       :ประธานสภา อบต.

2.       :ปลัด อบต.

3.       :นายก อบต.

4.       :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก

054:คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือ

1.       :ประธานสภา อบต.

2.       :ปลัด อบต.

3.       :นายก อบต.

4.       :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก

055:คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประธานกรรมการคือ

1.       :นายก อบต.

2.       :นายก อบจ.

3.       :ประธานสภา อบต.

4.       :ประธานสภา อบจ.

056:คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือ

1.       :นายอำเภอ

2.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

3.       :ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก

4.       :หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง

057: การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบป ระมาณประจำปี

1.       :มิถุนายน

2.       :ตุลาคม

3.       :สิงหาคม

4.       :ธันวาคม

058:ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี คือผู้ใด

1.       :นายอำเภอ

2.       :ผู้บริหารท้องถิ่น

3.       :สภาท้องถิ่น

4.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

059:การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของใคร

1.       :นายอำเภอ

2.       :ผู้บริหารท้องถิ่น

3.       :สภาท้องถิ่น

4.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

060:ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วคือผู้ใด

1.       :ผู้บริหารท้องถิ่น

2.       :นายอำเภอ

3.       :สภาท้องถิ่น

4.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

061:แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น

1.       :มิถุนายน

2.       :ตุลาคม

3.       :สิงหาคม

4.       :ธันวาคม

062:การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของใคร

1.       :นายอำเภอ

2.       :ผู้บริหารท้องถิ่น

3.       :สภาท้องถิ่น

4.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

063:ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการคือผู้ใด

1.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

2.       :นายอำเภอที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด

3.       :ผู้บริหารท้องถิ่นตามมติสภาท้องถิ่น

4.       :ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

064: คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีอำนาจหน้าที ่ต้องรายงานผลและเสนอความเห็น และต้องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้อง ถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนใดของทุกปี

1.       :มิถุนายน

2.       :ตุลาคม

3.       :สิงหาคม

4.       :ธันวาคม

065: คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีอำนาจหน้าที ่ต้องรายงานผลและเสนอความเห็น และต้องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้อง ถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต้องติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อ ยกว่ากี่วัน

1.       :7   วัน

2.       :10  วัน

3.       :15  วัน

4.       :30  วัน

066: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ให้ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

1.       :ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

3.       :อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.       :ประธานคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น

067:ข้อใดถูกต้องที่สุด

1.       :เงินสะสม หมายความว่าเงินที่เหลือจ่ายจากปีก่อน ๆ

2.       :ใบสำคัญคู่จ่าย หมายความว่าหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงิน

3.       :ตู้นิรภัย หมายถึงตู้เหล็กซึ่งใช้เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

4.       :หลักฐานการจ่าย หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพ ันแล้ว

068:ข้อใดถูกต้องที่สุด

1.       :การรับชำระเงินทุกประเภท จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้นำมาชำระทุกครั้งและให้ใช้ใบเ สร็จรับเงินเล่มเดี่ยวกันทุกประเภท

2.       :หน่วยงานคลังบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝา กวันใดก็ได้ในหนึ่งเดือนที่มีการรับเงิน

3.       :หน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็ บและนำส่งพร้อมกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหร ือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

4.       :เงินประเภทใดมีใบเสร็จเงินหลายฉบับไม่สามารถจะรวมรับเงินประเภ ทนั้นตามสำเนาใบเสร็จทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวได้

069: การเจาะปรุหรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินจะกระทำเมื่อใด

1.       :เมื่อต้องการยกเลิกใบเสร็จ

2.       :เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

3.       :เมื่อใบเสร็จบางฉบับในหนึ่งเล่มสูญหาย

4.       :เมื่อใช้ใบเสร็จไม่หมดทั้งเล่มในหนึ่งเดือน

070: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้ในตู้นิรภัยไ ด้จำนวนไม่เกินเท่าใด

1.       :10,000  บาท

2.       :20,000  บาท

3.       :40,000  บาท

4.       :50,000  บาท

071:ใครเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจตู้นริภัย

1.       :รองนายก อบต.

2.       :กรรมการเก็บรักษาเงิน

3.       :ปลัด อบต.

4.       :หัวหน้าส่วนการคลัง

072: การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานต้องแต่งตั้งอย่างน้อยจำนวนเท่าใด

1.       :2  คน

2.       :3  คน

3.       :4  คน

4.       :5  คน

073: การแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต ้องแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับใดขึ้นไปเป็นคณะกรรมการ

1.       :ระดับ 3  ขึ้นไป

2.       :ระดับ 4  ขึ้นไป

3.       :ระดับ 5  ขึ้นไป

4.       :ระดับ 6  ขึ้นไป

074: กรณีในวันใดมีจำนวนเงินเกินอำนาจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เก็บรักษาไว้ได้จะต้องดำเนินการอย่างไร

1.       :ให้นายก อบต.เก็บรักษาไว้ ในวันรุ่งขึ้นให้มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินนำฝากธนาคาร

2.       :ให้หัวหน้าส่วนการคลังเก็บรักษาไว้ในวันรุ่งขึ้นให้ นำเงินฝากธนาคาร

3.       :ให้นำฝากให้เสร็จสินภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นำฝากตู้นิรภัยและวันรุ่งขึ้นหรือวันเ ปิดทำการถัดไปให้นำฝากธนาคาร

4.       :ให้ปลัด อบต.เก็บรักษาไว้ ในวันรุ่งขึ้นให้มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินนำฝากธนาคาร

075:การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเงินสดครั้งหนึ่งมีจำนวนเท่าใดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ควบคุมการรับส่งเงิน

1.       :10,000  บาท

2.       :20,000  บาท

3.       :30,000  บาท

4.       :40,000  บาท

076:ผู้ใดมีอำนาจในการถอนเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.       :นายก อบต. กับ ปลัด อบต.

2.       :นายก อบต. กับ หัวหน้าส่วนการคลัง

3.       :นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ ปลัด อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

4.       :นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ รองนายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

077:เงินที่เบิก ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วัน

1.       :10  วัน

2.       :15  วัน

3.       :20  วัน

4.       :25  วัน

078: การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอ กสารประกอบฎีกา ดังนี้

1.       :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐาน แห่งหนี้

2.       :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

3.       :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

4.       :ถูกทุกข้อ

079: กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผู้พันไว้ก่อนสิ้นปี โดยการสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง ถ้าเห็นว่าจะเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันนั้นไม่ทันภายในปีให้ขออน ุมัติเบิกตักปีต่อใคร

1.       :นายก อบต.

2.       :นายอำเภอ

3.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด

4.       :หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

080: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

1.       :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดิ นและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.       :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญา นั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

3.       :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

4.       :ถูกทุกข้อ

081: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.       :นายก อบต.

2.       :ปลัด อบต.

3.       :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

4.       :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

082:ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.       :หัวหน้าส่วนการคลัง

2.       :ปลัด อบต.

3.       :นายก อบต.

4.       :นายอำเภอ

083:องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินด้วยวิธีใด

1.       :จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

2.       :จ่ายเป็นเช็ค

3.       :จ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาล

4.       :จ่ายเป็นเช็คและเงินสด

084: ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให ้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร

1.       :นายก อบต.

2.       :ปลัด อบต.

3.       :หัวหน้าหน่วยงานคลัง

4.       :นายอำเภอ

085: การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงิ นโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล

1.       :การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท

2.       :การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือนั่งรับจ้าง

3.       :การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง

4.       :ถูกทุกข้อ

086: ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินขององค์การบริหารส่ว นตำบลได้

1.       :หัวหน้าส่วนการคลัง

2.       :ปลัด อบต.

3.       :นายก อบต.

4.       :นายอำเภอ

087:การจ่ายยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ

1.       :เมื่อพนักงานส่วนตำบลเป็นหนี้

2.       :มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว

3.       :ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้น

4.       :ข้อ ข  และ    ถูก

088: การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่ งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

1.       :15  วัน

2.       :20  วัน

3.       :25  วัน

4.       :30  วัน

089: ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมใน ส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขอ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

1.       :นายก อบต.

2.       :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

3.       :สภาท้องถิ่น

4.       :นายอำเภอ

090:ข้อใดถูกต้องที่สุด

1.       :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เมื่อได้รับอนุ มัติจากนายอำเภอเท่านั้น

2.       :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เมื่อได้รับอนุ มัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

3.       :เมื่อได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามเดือนและอีกร้อยละยี่สิบห้าของยอด เงินสะสมคงเหลือเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ

4.       :ไม่มีข้อใดถูก

091: หัวหน้าหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำงบแสด งฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคตรวจสอบภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

1.       :30  วัน

2.       :60  วัน

3.       :90  วัน

4.       :120 วัน

092: เมื่อลงรายการจำนวนในใบเสร็จรับเงินผิดพลาดเมื่อต้องแก้ไขจะทำอ ย่างไร

1.       :ขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่ทั้งจำนวนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

2.       :ขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่

3.       :ทำลายทิ้งทั้งฉบับยกเว้นสำเนา

4.       :ยกเลิกทั้งฉบับ

093:เงินในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายได้

1.       :เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2.       :เงินที่ผู้อุทิศให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค ์ไว้แล้ว

3.       :เงินที่จัดหาขึ้นเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ใช้งบปร ะมาณ

4.       :ถูกทุกข้อ

094:ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1.       :ใบเสร็จรับเงินเล่มใด ใช้สำหรับรับเงินของปีใด ให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เมื่อขึ้นไปใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่เจาะปรุ รูหรือ ประทับตราเลิกใช้เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินได้ต ่อไป

2.       :ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำหรับรับเงินของปีนั้น เมื่อสิ้นปีให้ใช้ต่อไปได้และจัดทำรายงานสรุปเลขที่ใบเสร็จให้ป ลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

3.       :ใบเสร็จรับเงินห้ามขูด ลบ แก้ไข เพิ่มเติมจำนวน

4.       :หน่วยงานคลังต้องจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อทราบและตรวจสอบจำนวนที่จัดพิมพ์

095: การยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบุคคลใดเป็นผู้ลงนามในสัญญา การยืมเงิน

1.       :นายก อบต.

2.       :ปลัด อบต.

3.       :หัวหน้าส่วนการคลัง

4.       :ถูกทุกข้อ

096:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

1.       :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

2.       :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนขอ งปีใหม่

3.       :วางฏีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

4.       :ถูกทุกข้อ

097: ระเบียบงานสารบรรณฉบับปัจจุบันเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใ ด

1.       :1 มกราคม 2526

2.       :1 มิถุนายน 2526

3.       :1 ตุลาคม  2526

4.       :1 เมษายน 2526

098: ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร

1.       :นายกรัฐมนตรี

2.       :เลขาธิการ ก.พ.

3.       :ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4.       :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

099: หนังสือราชการมีกี่ชนิด

1.       :3  ชนิด

2.       :4  ชนิด

3.       :5  ชนิด

4.       :6  ชนิด

100: หนังสือราชการคืออะไร

1.       :เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

2.       :เอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญ

3.       :เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้นำส่ง

4.       :เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์

 

 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526