หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 สรุปแนวข้อสอบครูผู้ช่วย


ประกาศวันที่ : 08 ก.ค. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 4341 คน
ที่มา : คนสอบดอทคอม

รายละเอียดของข่าวสาร

สรุปแนวข้อสอบ

วิชา ความรอบรู้

1. จังหวัด...(จังหวัดที่คุณไปสอบ) มีเขตพื้นที่การศึกษา กี่เขต

2. จะเป็นข่าวในปัจจุบัน ซึ่งที่แน่อาจจะเจอคือ

- พายุที่ถล่มพม่าชื่อว่าอะไร (ไซโคลนนาร์กีส)

- ประเทศใดเป็นเจ้าภาพที่จัดแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2008

3. ค่าขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เท่าไร (500 บาท)

4. โรคร้ายแรงในข้อใดที่ไม่มีในประกาศ ก.ค.ศ. (ก. โรคเรื้อน)

ก. โรคเรื้อน ข. วัณโรคระยะติดต่อ ค. เท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ ง. โรคพิษณสุราเรื้อรัง

5. อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร

6. ครูในสถานศึกษา กรณีทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง สามารถขออุทรณ์ต่อใคร

7. ลำตัดเป็นการละเล่นของภาคใด

8. กฐินมีความหมายว่าอย่างไร

9. การจัดตั้งสถานสงเคราะห์ในเขตจังหวัด... จะต้องขออนุญาตจากใคร (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

10. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า "เด็ก"

11. ใครเป็นผู้แถลงนโยบายการศักษา ต่อที่ประชุมรัฐสภา

12. ข้อใดไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ.

13. ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

14. ครูผู้ช่วยต้องทดลองปฏิบัติงานกี่ปี (2 ปี)

15. ถ้าท่านได้บรรจุ ใครจะเป็นผู้แต่งตั้ง

16. ถ้าท่านต้องการเลื่อนวิทนฐานะเป็นครูชำนาญการ จะต้องเป็นครูมาไม่น้อยกว่ากี่ปี (6 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี และ 4 ปี สำหรับวุฒิ ป.โท)

17. ศศ.บ. เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะขาดเอกสารใด (ใบประกอบวิชาชีพครู)

ก. ใบรับรองคุณวุฒิ ข. สูติบัตร ค. ใบประกอบวิชาชีพครู ง. บัตรประจำตังประชาชน

18. ความผิดใด ไม่มี (ให้ออก)

ก. ปลดออก ข. ไล่ออก ค. ให้ออก ง. ภาคทัณฑ์

19. วิทยฐานะใดไม่มี (รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ)

20. ข้อใดคือความหมายของการศึกษาในระบบ

21. การลาที่ยังมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน (ขาดงาน 15 วัน)

22. ข้อใดเป็นความผิดปรากฏชัดแจ้งที่ร้ายแรง

23. อำนาจการลงโทษของ ผอ.สถานศึกษาคือ (ภาคทัณฑ์ หรือ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน)

24. ข้าราชการครูและบุคลาการทงการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการจะต้องทำอย่างไร (เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน ๗ วัน)

ความรอบรู้

1. เทคโนโลยีทางการศึกษา.....(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)

2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ)

3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่)

4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์....(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์)

5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่...(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม)

6. MULTIMEDIA..........(สื่อประสม ได้แก่ SOUND ภาพ ข้อความ )........ออกสอบ สปจ. ปี 2546

7. ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมาย..........(หน่อไม้)

8. การประเมินผลที่ สปช. ส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติคือ...................(การตรวจผลงาน)

9. พบเด็กขาดเรียนบ่อย .... ...(ปรับปรุงวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่ให้การบ้านมากเกินไป ไม่ลงโทษโดยวิธีให้อับอาย)

10. BIG BOOK อยู่ขั้นใดของ ม.ป.ภ.......... (ขั้นที่ 4)

11. มปภ. มี 5 ขั้น (1. ครูอ่าน 2. นักเรียนเล่าเรื่อง 3. ครูและนักเรียนเขียน 4. นักเรียนทำหนังสือใหญ่ 5. ชื่นชมผลงาน)

12. กลุ่มประสบการณ์ใดที่มีอัตราเวลาเรียนตรงข้ามกับกลุ่มทักษะ......(กพอ. สปช.)

13. ความต้องการขั้นต่ำสุด และสูงสุดของ มาสโลว์...(ความต้องการด้านร่างกาย - ความสำเร็จ)

14. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรียนกี่คาบ.....(120 คาบ)

15. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 2 - 4 เรียนกี่คาบ.....(240 คาบ)

16. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 5 - 6 เรียนกี่คาบ.....(600 คาบ)

17. ชั้น ป. 3 - 4 คัดลายมือแบบใด...........(ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด - ตัวหวัดแกมบรรจง)

18. วิชา สปช. หน่วยการเรียนใดมีอยู่ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6 คือ......(ข่าวเหตุการณ์สำคัญ)

19. ป. 02 คือ..........(แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำปี)

20. ป. 02 - 2 คือ..........(สมุดประจำชั้น จะอยู่ในเล่มเดียวกันกับ ป.02)

21. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน..... (ป.01 รบ.1 ต.)

22. เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมต้น ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วย....(90 หน่วย)

23. PORT FOLIO หมายถึง.....(แฟ้มสะสมงาน)

24. กระบวนการประเมินผล PORT FOLIO.....(แฟ้มสะสมงาน)

(1) จัดเก็บชิ้นงาน

(2) คัดเลือกชิ้นงานที่ดี

(3) นำเสนอความคิด บุคลิกภาพลงในแฟ้ม

(4) สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกต่อชิ้นงาน

(5) ตรวจสอบความเหมาะสมของแฟ้มสะสมงาน

(6) ประเมินและปรับปรุงให้สมบูรณ์

(7) ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน

(8) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ

25. ขั้นสุดท้ายของ PORT FOLIO คือ....(จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ)

26. มปภ. เน้นวิชาใด...(ภาษาไทย)

27. การเรียนการสอนปัจจุบัน เน้นสื่อการเรียนการประเภทใด (MULTI MEDIA)

28. ข้อใดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน..............................(CAI)

29. เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 1 คาบมีกี่นาที............. (20 นาที)

30. อำเภอหนึ่งมีกลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียน จะมี กปอ.กี่คน....(12 คน)

31. โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ควรใช้สื่อประเภทใด......(RIT)

32. I.Q คนปกติอยู่ในช่วงใด....(90 - 110)

35. ใครเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน ม.ต้น......(สถานศึกษา)

36. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีกำหนดระยะเวลา....(1 ปี)

37. ในระหว่างปี นักเรียนคนใดมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะ เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ให้สั่งเลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ภายใน....(1 กันยายน ของปีการศึกษานั้น)

38. วิธีการประเมินผลการเรียน..........ออกสอบ ปี 2543

- ก่อนจัดการเรียนการสอน ....เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องของนักเรียน

- ระหว่างภาคเรียน ..............เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

- ปลายภาคเรียน .................เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนด

39. ประสบการณ์นามธรรมสูงสุดของ เอ็ดกา เดล คือ...........(วัจนสัญลักษณ์).......ออกสอบ ปี 2543

40. ระบบการทำงานคอมพิวเตอร์............... (Input - Process - Output)

41. การสอนวิทยาศาสตร์ควรจัดสอนที่ใดดีที่สุด...(ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์)

42. ห้อง Sound Lab ใช้ประโยชน์กับวิชาใด...... ทุกวิชา .........ออกสอบ

43. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์...(จำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติ)

44. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 - 2 ...( จำนวน - การวัด - เรขาคณิต)

45. ระดับผลการเรียน 2 หมายถึง... (ผลการเรียนปานกลาง).......ออกสอบ

46. ถ้านักเรียนจะขอย้ายสถานศึกษา จะใช้เอกสารใด...... (ป. 04)

47. การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์อย่างไร...(ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง)

48. การร้องทุกด้วยวาจา ร้องทุกข์เมื่อใด.........( )

49. ระดับใดไม่ต้องสอบปลายภาคเรียน....(ป. 1- 3 - 5 )

50. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีกี่มาตรา (336 มาตรา)

51. รัฐมนตรีกี่คน....(36 คน รวมทั้งนายกรัฐมนตรี)

52. รัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งแบบใด

- แบบแบ่งเขตเดียวเบอร์เดียว จำนวน 400 คน

- แบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน

53. ส.ส.กี่คน....(500 คน)

54. วิชาพุทธสาสนา จัดสอนในชั้นใด...(ให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 - 2 ที่นับถือศาสนาพุทธ เรียนหน่วยที่ 1 - 10 ส่วนนักเรียนอื่นเรียนหน่วยที่ 1 - 6)

55. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการสอน...............ออกสอบ กทม.2542/ สปจ.ศรีสะเกษ 2543

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526