หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบครู


ประกาศวันที่ : 17 พ.ค. 2555
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 15522 คน
ที่มา : k

รายละเอียดของข่าวสาร

ชุดที่ 62
1. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์บุคลากรทาง
การศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ 9 ศธ.

ก. ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย2ปีต่อครั้ง
ข. มอบอำนาจให้สถานศึกษาทุกประเภทเป็นผู้สรรหาและบรรจุแต่งตั้งครู
ค. จัดสร้างศูนย์พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานสากลอย่างน้อยภูมิภาคละ 1แห่ง
ง. ผลิตครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2. เป็นมาตรการทีส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแผนพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธบรรลุผล

ก. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ข. กระจายการจัดและใช้แหล่งความรู้
ค. สนับสนุนการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน
ง. ถูกทุกข้อ
3. สนับสนุนการจัดกีฬาพื้นฐาน กีฬาพื้นบ้านและกีฬาเพื่อสุขภาพให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน
เป็นการพัฒนาด้านใด

ก. ด้านการศึกษา
ข. ด้านศาสนา
ค. ด้านวัฒนธรรม
ง. ทุกด้านที่กล่าว
4. นโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9
ของ ศธ.เน้นในเรื่องใด

ก. ประสิทธิภาพคุณภาพในการบริหารจัดการ
ข. กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ
ค. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ง. ถูกทุกข้อ

5. เป้าหมายให้เอกชนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ10
ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ20
ค. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10
ง. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
6. ไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ 9ของ ศธ.
ก. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การผลิตและพัฒนากำลังคน
ค. การบริหารจัดการ
ง. การพัฒนาจิตใจและสังคม
7. เพื่อศาสนิกชนทุกศาสนามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของหลักธรรมและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ข้อความขีดเส้นไต้คือ

ก. ศิลธรรม
ข. คุณธรรม
ค. จริยธรรม
ง. วัฒนธรรม
8. ข้อใดคือเป้าหมายการพัฒนาศาสนสถานและบุคลากรทางด้านศาสนา
ก.ระบบศาสนศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประ สิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข. จัดตั้งสถาบันพระสังฆาธิการและสถาบันพระพุทธศาสนา
ค.พัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ให้ผลิตบุคลากรทางศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกธรรมครูสอนศาสนาอย่างกว้างขวาง
9. ไม่ใช่นโยบายด้านศาสนาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะท ี่9ของ ศธ.
ก.การบูรณะและพัฒนาศาสนสถาน
ข. การเผยแผ่ศาสนธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ
ค. การสืบสานศาสนา ศาสนธรรม
ง. การบริหารจัดการทางศาสนา
10. พัฒนาสถาบันเฉพาะทางเพื่อสอนศิลปไทย เป็นมาตรการของนโยบายในด้านใด
ก. ด้านการศึกษา
ข.ด้านศาสนา
ค. ด้านศิลปะ
ง. ด้านวัฒนธรรม
11. กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฝึกอบรมครู ผู้บริหารให้มีความรู้ตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ถือว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านใด

ก.ด้านการพัฒนาบุคลากร
ข.ด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย
ค. ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อและเนื้อหา
ง.ด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
12. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ed- net) หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
ก.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ข.กระทรวงศึกษาธิการ
ค.สพฐ.
ง. เนคเทค
13. นโยบายด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ กำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ทุกแห่ง สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ภายในปีใด

ก. ปี 2545
ข. ปี2546
ค. ปี2547
ง. ปี2548

 
14. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ed- net) มีเป้าหมายให้บริการด้านใด
ก. Internet
ข. E-mell
ค.ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ง. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลาง
15. ข้อใดคือนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ ศธ.ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
สื่อและเนื้อหา

ก.ให้โรงเรียนสร้างเวปไซต์ที่มีเนื้อหาแลกเปลี่ยนความรู้
ข.ให้ครูพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนรู้
ค.จัดตั้งศูนย์รวมสื่อเพื่อการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
16. กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการจัด
หาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยวิธีใด

ก. การเช่า
ข. การขอรับบริจาค
ค. การซื้อ
ง. ถูกทุกข้อ
17. กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านใดมากที่สุด
ก. การพัฒนาบุคลากร
ข. การพัฒนาเครือข่าย
ค. การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อและเนื้อหา
ง. การจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

 
18. นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ทุกส่วนราชการมีเวปไซท์เป็นของตนเองเพื่อเผยแพร่
ผลงานและใช้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เวปไซท์นี้เป็นของหน่วยงานใด
: www.moe.go.th

ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ค. สพฐ.
ง. เนคเทค
19.ข้อใดคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. EIS 1
ข. PDOC
ค. MDOC
ง. BDOC
20.หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือหลักสูตรใด

ก.หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ข. หลักสูตร Network Administration
ค. หลักสูตร Advance Course
ง. หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
21.ปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 คือข้อใด
ก. คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ข. พัฒนาเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาคน
ค. การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างรายได้
ง. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

22. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. ปี พ.ศ. 2545
ข. ปีงบประมาณ 2545
ค. ปีการศึกษา 2545
ง. ไม่มีข้อถูก
23. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมการมองสังคมไทย
ในกี่ปีข้างหน้า

ก. 5 ปี
ข. 10 ปี
ค. 15 ปี
ง. 20 ปี
24. จุดอ่อนของการพัฒนาประเทศไทยคือ
ก. ราชการยังเป็นการรวมศูนย์อำนาจ
ข. มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ค. สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากขึ้น
ง. การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า
25.สังคมที่เข็มแข็งและมีดุลยภาพ ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 คือข้อใด
ก. สังคมคุณภาพ
ข.สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ค. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร
ง. ถูกทุกข้อ
26. มีจิตสำนึกสาธารณะเป็นพฤติกรรมที่คาดหวังตามวิสัยทัศน์ข้อใด
ก. สังคมคุณภาพ
ข.สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ค. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร
ง. สังคมแห่งการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม
27.วัตถุประสงค์ของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 มีกี่ข้อ
ก. 3 ข้อ
ข. 4 ข้อ
ค. 5 ข้อ
ง. 6 ข้อ
28. เป้าหมายการลดความยากจนของประชาชนตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9คือข้อใด
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 12
ค. ไม่เกิน ร้อยละ 10
ง. ไม่เกิน ร้อยละ 12
29. การป้องกันและปรบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 ข้อใด

ก. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม
ค. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30. วันสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 คือข้อใด
ก.30 กันยายน 2548
ข. 31 ธันวาคม 2548
ค. 30 กันยายน 2549
ง. 31 ธันวาคม 2549
 
 
 
ชุดที่ 63
1.กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายการผลิตครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและปฏิบัติวิชาชีพ
โดยกำหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครูกี่ปี

ก. 3 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. 6 ปี
2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก.สร้างเครือข่ายแกนนำหรือต้นแบบ
ข.อบรมเข้ม
ค.ศึกษาต่อ
ง. ปรับระบบการผลิตครู
3. เป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
ก.การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ (WSA)
ข. การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน( SBM)
ค.การปรับปรุงพัฒนาที่ต่อเนื่อง ( PDCA)
ง. ถูกทุกข้อ
4. ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.นายกรัฐมนตรี
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5. จังหวัดใดที่ถูกแบ่งพื้นที่บริหารจัดการศึกษาเป็น เขตพื้นที่การศึกษาจำนวนมากที่สุด
ก.จังหวัดเชียงใหม่
ข.จังหวัดขอนแก่น
ค. จังหวัดนครราชสีมา
ง. กรุงเทพมหานคร
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทาง การศึกษามีฐานะเทียบเท่าหน่วยระดับใด
ก. แผนก
ข. กอง
ค. กรม
ง. ทบวง
7.อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือข้อใด
ก. การบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาสาระหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
   แกนกลางการศึกษาขั้นพ้นฐาน
ข.พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ค. พิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
8. สัดส่วนของผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ
/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คือข้อใด

ก. 1/2/3
ข. 1/2/5
ค. 1/3/3
ง. 1/3/5
9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ได้มาด้วยวิธีการใด

ก. การคัดเลือก
ข. การสอบแข่งขัน
ค.การสอบคัดเลือก
ง. การทดสอบ สัมภาษณ์และพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

10. ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
11. NPL หมายถึงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คำย่อดังกล่าวมาจากข้อใด
ก. non profit loan
ข. non profit level
ค. never profit loan
ง. never profit level
12. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้หญิง คนแรกค่อผู้ว่าราชการจังหวัดใด
ก. นครนายก
ข. จันทบุรี
ค. ปทุมธนานี
ง. นนทบุรี
13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อไปเป็นฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่7
ข. ฉบับที่ 8
ค. ฉบับที่ 9
ง. ฉบับที่ 10
14. พรรคการเมืองที่ก่อตั้งหลังสุดคือพรรคใด
ก. พรรคประชาชน
ข. พรรคถิ่นไทย
ค. พรรคมหาชน
ง. พรรคต้นตระกูลไทย

15. ใครคือหัวหน้าพรรคมหาชน
ก. พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์
ข. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
ค. นายเอนก เหล่าธรรมทัต
ง. นายอัครพล สรสุชาติ
16. ใครคือนายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์
ก. นายก๊ก จ๊ก ตง
ข. นายลี กวน ยู
ค. นายลี เซียน ลุง
ง. นายหว่อง กัน เส็ง
17. ปัจจุบันประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิกโอลิมปิกกี่ประเทศ
ก. 157 ประเทศ
ข. 175 ประเทศ
ค. 179 ประเทศ
ง. 197 ประเทศ
18. ใครเป็นผู้ชนะเลิศได้เหรียญทองโอลิมปิกครั้งล่าสุด( ปี2004) มากที่สุด
ก. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. ประเทศจีน
ค. ประเทศรัสเซีย
ง. ประเทศออสเตเรีย
19. ไข้หวัดนกมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสตามข้อใด
ก. avian influenza type A
ข. avian influenza type B
ค. avian influenza type B1
ง. avian influenza type c

20. ข้อใดคืออาการที่เกิดจากการได้รับเชื่อไข้หวัดนก
ก. avian influenza type b1
ข. hemagglutinin (H)
ค. amantadine hydrochloride
ง. acute respiratory distress syndrome
21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ เอเปค (APEC)
ก. APECเป็นคำย่อภาษาอังกฤษ มีความหมายว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิก
ข. APEC ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1989 หรือ พ.ศ. 2532
ค. APEC เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิก 21 เขตเศษรฐกิจในเอเซียแปซิฟิก
ง. APEC มีสำนักงานเลขาธิการอยู่ที่ประเทศออสเตเรีย
22. APEC รวมตัวกันมีเป้าหมายเพื่อเรื่องใด
ก. การเมือง การปกครอง
ข. สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ค. เศรษฐกิจ การค้า
ง. ถูกทุกข้อ
23. ประเด็นหลักที่ได้จากการประชุม APEC 2003 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยคือ
ก. โลกที่แตกต่าง หุ้นส่วนสำหรับอนาคต
ข. โลกที่มีความแตกต่างหุ้นส่วนแห่งอนาคต
ค. โลกแห่งความแตกต่าง หุ้นส่วนในอนาคต
ง. โลกแห่งความแตกต่าง หุ้นส่วนแห่งอนาคต
24. ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่ได้จากการประชุม APEC 2003 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยคือ
ก. เศรษฐกิจบนฐสนความรู้เพื่อประโยชน์ของทุกคน
ข. การลดภาษีสินค้าระหว่างประเทศในเขตเศรษฐกิจ
ค. การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์
ง. โครงสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศเพื่อโลกแห่งความแตกต่าง

25. SMEs เป็นวิสาหกิจเติบโตใหม่ ไม่รวมความถึงข้อใด
ก. วิสาหกิจครัวเรือนและชุมชน
ข. วิสาหกิจขนาดกลาง
ค. วิสาหกิจขนาดย่อม
ง. วิสาหกิจขนาดจิ๋ว
26. การประชุม APEC ปี 2005 จะจัดขึ้นที่ประเทศใด
ก. จีน
ข. ซิลี
ค. เกาหลี
ง. สิงคโปร์
27. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. เทศบาลมหานคร
ง. องค์การบริหารส่วนตำบล
28. ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปเทศบาล
ก. เทศบาลมหานคร
ข. เทศบาลนคร
ค. เทศบาลเมือง
ง. เทศบาลตำบล
29. ข้อใดคือการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ก. กรุงเทพมหานคร
ข. เมืองพัทยา
ค. นครนายกเมืองใหม่
ง. ข้อ ก และ ข

30. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ
ง. ศาลปกครอง
 
 
 
ชุดที่ 69
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547

ก. ครูผู้ช่วย
ข. ครูที่ยังไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ
ค. ครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. หากข้าราชการครูถูกสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา
จะต้องรับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
ข. เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือว่าเป็นเงินเดือน
ค. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทั้งหมด 6 บัญชี
ง. ตำแหน่งข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะคือครูผู้ช่วย
3. ใครเป็นผู้เสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน เงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรณีที่ค่าครองชีพมีการเปลี่ยนแปลงไป

ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. คณะรัฐมนตรี

 
 
 
4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. หากมีการปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทั่วไปให้สูงขึ้นก็ให้ปรับบัญชีเงินเดือน    เงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้นด้วยในอัตราที่เท่ากัน
ข. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เห็นชอบให้มีการปรับบัญชีเงินเดือนเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. จำนวนเงินตามบัญชีเงินเดือนเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปรับต้องไม่มีเศษ
    เป็นบาท หากมีเศษเป็นบาทให้ปรับเป็นสิบบาท
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
จะได้รับเงินเดือนตามข้อใด

ก. 7,260 บาท
ข. 7,610 บาท
ค. 7,960 บาท
ง. 10,920 บาท
6. หากข้าราชการครู ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 6 ขั้น 12,780 บาทได้รับการปรับเป็น
ครูชำนาญการพิเศษ จะได้รับเงินเดือนตามข้อใด

ก. 12,780 บาท
ข. 12,980 บาท
ค. 14,100 บาท
ง. 17,310 บาท
7. จากข้อ 6 บุคคลดังกล่าว จะได้รับเงินเดือนในอันดับใดของบัญชีเงินเดือน เงินวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก. คศ 2
ข. คศ.3
ค. คศ 4
ง. คศ.5
8. ข้อใดคืออัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ก. 3, 500 บาท
ข. 5,600 บาท
ค. 9,900 บาท
ง. ไม่มีข้อถูก
9. อาจารย์ 2 ระดับ 7 เมื่อปรับเข้าสู่แท่งเงินเดือนใหม่จะได้รับเงินเดือนและวิทยฐานะเท่าใด
ก. คศ.1 /ชำนาญการ
ข. คศ.2 /ไม่มีวิทยฐานะ
ค. คศ.2 /ชำนาญการ
ง. คศ.3 /ชำนาญการ
10. อัตราเงินวิทยฐานะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสูงสุดคือข้อใด
ก. 5,600 บาท
ข. 9,900 บาท
ค. 13,000 บาท
ง. ไม่มีข้อถูก
11. " กงช." หมายถึงข้อใด
ก. คณะกรรมการการเงินแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการการเงินการคลังแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ
12. คณะกรรมการ " กงช." มีจำนวนกี่คน
ก. 15 คน
ข. 20 คน
ค. 23 คน
ง. 27 คน
13. ใครเป็นประธานคณะกรรมการ" กงช."
ก. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
14. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ" กงช."
ก. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
15. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดที่รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่4) พ.ศ.2547
ก. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ข. ครู ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
ค. ผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
ง. ไม่มีข้อถูก
16. ข้อใด คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ก. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. ไม่มีขั้นตอนการปฎิบัติงานเกินความจำเป็น
ง. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามภารกิจโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ข. ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นและบริการให้ประชาชนพึงพอใจ
ค. การดำเนินการที่กระทบต่อประชาชนส่วนราชการต้องจัดทำประชาพิจารณ์
ง. ถูกทุกข้อ
18. ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้
การบริหารราชการแบบบูรณาการของจังหวัดดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจ
ของส่วนราชการตามข้อใด

ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
ง. การบริหารราชการเพื่อลดขั้นตอนในการบริหาร
19. ข้อใด หมายถึงคำสั่งทางการปกครอง
ก. การสั่งการ
ข. การอนุญาต
ค. การวินิจฉัย
ง. ถูกทุกข้อ
20. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คำสั่งทางการปกครอง
ก. การอนุมัติ
ข. การอุทธรณ์
ค. การรับจดทะเบียน
ง. การออกกฎ
21. เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางการปกครองต่อคนใดไม่ได้
ก. เป็นคู่กรณีเอง
ข. เป็นญาติของคู่กรณีหรือบุพการี
ค. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้
ง. ถูกทุกข้อ

 
22. คู่กรณีตามวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ไม่มีสิทธิตามข้อใด
ก. โอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริง
ข. โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ค. ขอตรวจดูเอกสารคำวินิจฉัยซึ่งไม่ควรเปิดเผย
ง. มีสิทธิในทุกข้อที่กล่าว
23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คำสั่งทางปกครองอาจสั่งเป็นวาจาก็ได้แต่ต้องมีความหมายชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้
ข. คำสั่งทางการปกครองที่กำหนดเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลด้วย
ค. คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์ได้ให้ระบุระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์ไว้
ง. ถูกทุกข้อ
24. ผลของคำสั่งทางการปกครองใช้ยันต่อบุคคลเมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันออกคำสั่ง
ข. ถัดจากวันออกคำสั่ง
ค. ตั้งแต่วันที่ผู้นั้นรับทราบคำสั่ง
ง. ภายในสามสิบวันนับแต่วันออกคำสั่ง
25. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองกรณีไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนด
ขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายในกี่วันนับแต่วันที่
ตนได้รับแจ้งคำสั่ง

ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

 
26. เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ของคู่กรณีภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์
ก. ภายใน 15 วัน
ข. ไม่เกิน 15 วัน
ค. ภายใน 30 วัน
ง. ไม่เกิน 30 วัน
27. จากข้อ 26 หลังจากพิจารณาแล้วให้รายงานพร้อมความเห็นไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำ
อุทธรณ์ภายในกี่วัน และผุ้มีอำนาจต้องพิจารณาให้แล้งเสร็จภายในกี่วันนับจากวันที่ได้รับรายงาน

ก. ภายใน 15 วัน/ 15 วัน
ข. ภายใน 15 วัน/30 วัน
ค. ภายใน 30 วัน/30 วัน
ง. ภายใน 30 วัน/ 15 วัน
28. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางการปกครอง
ก. คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดให้เพิกถอนทั้งหมด
ข. คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วนให้เพิกถอนบางส่วน
ค. การเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้เงินหรือทรัพย์สิน ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริต
   ของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางการปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ
29. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิด
ก. หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
ข. เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว ถ้าการละเมิดนั้นมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่
ค. หากการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนมิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาบังคับใช้
ง. ถูกทุกข้อ

 
30. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิด
ก. ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐหากเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้วย ให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็น
   คู่ความด้วย
ข. กรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ด้วยเพราะเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่
   จงใจกระทำโดยประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช
    ้สินไหมทดแทนได้
ค. ถ้าการละเมิดเกิดจากความรับผิด หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรอระบบการดำเนินการส่วนรวม
   ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย
ง. ถูกทุกข้อ
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยข้อสอบชุดที่ 62
1. ข 2.ง 3. ก 4. ง 5. ค 6.ง 7. ข 8.ก 9. ค 10.ง 11.ก 12.ข 13.ง 14.ก 15.ง16. ง 17. ข 18.ก 19.ก 20.ก 21.ง 22.ข 23.ง 24.ข 25.ง 26.ก 27.ข 28.ง 29.ก 30.ค
 
เฉลยข้อสอบชุดที่ 63
1. ค 2. ก 3. ง 4. ข 5. ค 6. ข 7.ง 8. ค 9. ก 10. ข 11.ก 12.ก 13.ง 14.ค 15.ก16. ค 17. ง 18.ก 19.ก 20.ง 21.ง 22.ง 23.ง 24.ข 25.ก 26.ค 27.ค 28.ก 29.ง 30.ค
เฉลยข้อสอบชุดที่ 69
1. ค 2.ค 3. ข 4. ง 5. ค 6.ข 7. ข 8.ข 9. ข 10.ข 11.ง 12.ข 13.ข 14.ก 15.ง16. ก 17. ง 18.ข 19. ง 20.ง 21.ง 22.ค 23.ง 24.ค 25.ก 26.ค 27.ค 28.ง 29.ง 30.ง
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 ขอบคุณคับเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : คนสอบ   17 พ.ค. 2555   101.51.42.88


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526