หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย


ประกาศวันที่ : 17 พ.ค. 2555
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 58365 คน
ที่มา : k

รายละเอียดของข่าวสาร

ความสามารถด้านภาษาไทย

คำในข้อใดเขียนถูกต้องตามหลักการเขียนตัวสะกดการันต์

.บุคคลากร

. กระตือรือร้น

.กิจลักษณะ

. โครงการ

เฉ ลย ข.

คำในข้อใดเขียนถูกทุกคำ

. สังเกต, อานิสงค์

. มหาหิงค์ุ, สิงโต

. บังสุกุล, ดาษดื่น

. บรรทัด, หยิบย่อง

เฉลย ง.

ข้อใดมีคำเขียนผิดทัง้ หมด

. พืชพันธ์ุ, ผิวพรรณ

. ผาสุก, เผอเรอ

. โศกเศร้า, ปราศรัย

. บรรทัด. หยิบหย่ง

เฉลย ข.

จงพิจารณาว่าคำในข้อใดที่ให้คำอ่านไว้ผิด

. ฉัตรมงคล (ฉัด-ตะ-มง-คน)

. พิพิธภัณฑสถาน (พิ-พิด-ทะ-พัน-ทะ-สะ-ถาน)

. สัมปทานบัตร (สำ-ปะ-ทาน-นะ-บัด)

. สัตบุรุษ (สัต-บุ-หรุด)

เฉลย ข.

คำในข้อใดอ่านถูกต้องตามหลักการอ่าน

. มกราคม(มก-กะ-รา-คม)

. อุบัติเหตุ(อุ-บัด-เหด )

. อาสาฬหบูชา( อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา)

. ประกาศนียบัตร(ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด )

เฉลย ง.

เอกมโน และศิระกราน "มโน" มีความหมายตรงข้อใด

. ใจ

.มือ

. กาย

. ชีวิต

เฉลย ก.

อะไรเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวิปริตทางภาษา

. สภาพทางสังคมที่มีความเจริญหลายๆด้าน

. นักวิชาการที่ชอบพูดผรังปนไทย

. การใข้ภาษาที่ออกเสียงผิดอักขรวิธี

. การใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด

เฉลย ง.

 

คำกล่าวข้อใดถูกต้อง

. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความส่ละสลวยทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน

. นักวิชาการมักจะเขียนภาษาไทยปนกับภาษาฝรั่ง

. บางคนใช้ภาษาพูดปนกับภาษาเขียน

. ในปัจจุบันมีการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนปนกับภาษาต่างด้าว

เฉลย ก.

 

เหตุใดภาษาไทยจึงมีคำมากพยางค์

. เพราะยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศ

. เพราะสร้างขึน้ ใหม่เองตามความจำเป็น

. เพราะภาษาเปลี่ยนแปลงไปบางประการ

. ทุกข้อที่กล่าวมา

เฉลย ง. คำมากพยางค์ในภาษาไทยอาจมีเหตุผลหรือที่มา 3 ทางคือ

 

1) ยืมมาจากภาษาอื่น เช่น บาลี สันสกฤต เขมร อังกฤษ ฯลฯ

 

2) สร้างขึน้ ใหม่ตามแบบวิธีการสร้างคำของไทย

 

3) เกิดคำใหม่เพราะการเปลี่ยนแปลงทางภาษาบางประการ

การออกเสียงสระกับพยัญขนะต่างกันที่ข้อใดเป็นสำคัญ

. ลมไม่ถูกขัดขวางในปากเมื่อออกเสียงสระ แต่ถูกขัดขวางโดยสิน้ เชิงหรือเป็นบางส่วนเมื่อออกเสียงพยัญชนะ

. ลมออกทางปากเมื่อออกเสียงพยัญชนะ แต่ออกทางจมูกเมื่อออกเสียงสระ

. ลมออกทางปากเมื่อออกเสียงสระ แต่ออกทางจมูกเมื่อออกเสียงพยัญชนะ

. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

เฉลย ก.

 

ข้อใดมีสระเดี่ยว

. ควาย

. กระบือ

. วัว

. ไก่

เฉลย ข.

 

ข้อใดมีสระผสม

. หมา

. หมู

. เหา

. อีเห็น

เฉลย ค.

 

ข้อใดมีพยํญชนะกึ่งสระ

. ปราบ

. ปราม

. ปราด

. ปราย

เฉลย ง.

 

คำในข้อใดออกเสียงสัน้ ยาวไม่ตรงตามตัวสะกด

. หมาย

. ไหม้

. ไม้

. มายด์

เฉลย ค.

 

ข้อใดมีพยัญชนะต้นที่ออกเสียงเดียวกัน

. ฟันธง

. ฟันฝ่า

. ฟันหัก

. ฟันดาบ

เฉลย ข.

 

คำในข้อใดมีลักษณะการออกเสียงเช่นเดียวกัน แต่ต่างกันเพราะเสียง ห หายไป

. คำแหง คำฝอย

. กำแหง กำแพง

. กำมือ กำหมัด

. คำแหง กำแหง

เฉลย ค.

 

ข้อใดมีพยัญชนะคู่ที่ออกเสียงแบบเคียงกันมา

. ขจัด

. ขนัด

. ขมิน้

. ขยัก

เฉลย ก.

 

ข้อใดมีพยัญชนะคู่ที่ออกเสียงแบบนำกันมา

. ฉกรรจ์

. ฉนาก

. ฉบับ

. ฉบัง

เฉลย ข.

 

คำว่า" อังกฤษ" ออกเสียงว่าอย่างไร เพราะอะไร

. ออกเสีบงว่า "อังกิด" เพราะ ฤ ใข้แทนเสียงสระอิ

. ออกเสียงว่า "อังกิด" เพราะใจปัจจุบันคำนีไ้ ม่ต้องออกเสียงควบกลำ้

. ออกเสียง "อังกริด" เพราะ ฤ ใช้แทน ริ

. ออกเสียงว่า"อังกริด " เพราะเติมเสียง ร เข้ามาตามความนิยม

เฉลย ค.

 

ข้อใดมีคำที่พยํญชนะท้ายทำหน้าที่เป็นทัง้ ตัวสะกดและพยัญชนะต้น

. ผลลัพธ์

. ผลบวก

. ผลพลอยได้

. ผลไม้

เฉลย ง.

 

ข้อใดมีคำซึ่งมีเสียงตัวสะกดเดียวกัน

. จากจร

. จรจัด

. จรจรัล

. จัดจ้าน

เฉลย ค.

 

ข้อใดมีคำซึ่งมีเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน

.ปุ๊กลุ๊ก ตุ๊กตุ๊ก

. ปุกปุย ตุ๊กตุ๋ย

. ตุ้ยนุ้ย ตุ๊กตุ๋ย

. ตุ๊กตุ๋ก ปุกปุย

เฉลย ก.

 

ข้อใดมีคำซึ่งใช้รูปวรรยุกต์ผิด

. โปรดคลิ๊กที่นี่

. คุณกิ๊กสวยมาก

. ผมชอบคุณติ๊ก

. ไปจิ๊กเงินมาจากไหน

เฉลย ก.

 

ในภาษาพูดคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเน้นเสียงไม่เหมือนข้ออื่น

. เขาเกิดปีมะเมีย

. คนปีมะจะโชคดี

. อยากกินมะม่วง

. เขาจะไปมะรืนนี ้

เฉลย ข.

 

คำที่มีความหมายแผงบอกทิศทางประกอบอยู่ปรากฏในข้อใด

. ข้าวสาร

. ข้าวสวย

. ข้าวฟ่าง

. ข้าวพอง

เฉลย ง.

 

ข้อใดมีการใช้คำในเชิงอุปมา

. ฝาขวดมันปีนเกลียวกันเลยเปิดไม่ออก

. คนงานกำลังปีนตลิ่งขึน้ มา

. เจ้าหน้าที่ปีนเกลียวกันงานจึงไม่เดิน

. เด็กชอบเล่นปีนต้นไม้

เฉลย ค.

 

ข้อใดมีคำที่แยกเสียงแยกความหมาย

. อย่าเอาแปรงจุ้มสี แค่จุ่มก็พอ

. เขาชอบกินอาหารแบบจุ้มจิม้

. เด็กคนนัน้ หน้าตาจุ๋มจิ๋ม

. อย่ากินอาหารจุบจิบ

เฉลย ก.

 

คำขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำซ้อน

. เดี๋ยวจัดให้

. นักแสดงคนนีจั้ดเจนบทบู๊

. เขามีคะแนนจัดตัง้ มาก

. เขาเป็นฝ่ายจัดหานักแสดง

เฉลย ข.

 

คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำซำ้

. คอยเธอมานานเน

. คอยเธอมานานนับปี

. คอยเธอมาน้านนาน

. คอยเธอมาแสนนาน

เฉลย ค.

 

คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำผสม

. เขาชอบดูหมอที่โรงแรม

. เขาชอบดูหมอสวยๆ ที่โรงพยาบาล

.ดูหมอนั่นซิ บ้าจิรงๆ

. หมอดูแล้ว คุณยังสุขภาพดีมาก

เฉลย ก.

 

คำประสมในข้อใดมีโครงสร้างเหมือนประโยค

. ผ้าอ้อม

. ผ้าขนหนู

. ผ้าเช็ดตัว

. ผ้าลูกไม้

เฉลย ค.

 

ภาษาใดคือภาษาแม่ของภาษาไทย

. บาลี

. สันสกฤต

. เขมร

. ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย ง.

 

ภาษาไดมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอยู่หลายประการ

. บาลี

. สันสกฤต

. เขมร

. จีน

เฉลย ง.

 

คำในข้อใดถือ ว่าเป็นคำสำเร็จรูป

. กุมาร

. กุมาโร

. Children

. Boys

 

เฉลย ก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 ขอบคุณมากครับสำหรับแนวข้อสอบเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : แบงค์   05 ม.ค. 2556   223.205.131.128

ดีมากเลยค่ะ ทำให้กลับมาเรียนภาษาไทยใหม่อีกครั้งหนึ่งเข้าใจดีมากค่ะ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เป็นคนสอบภาค ก    17 ก.ค. 2555   110.49.226.113


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526