หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พร้อมเฉลย 2


ประกาศวันที่ : 17 พ.ค. 2555
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 75226 คน
ที่มา : k

รายละเอียดของข่าวสาร

1. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วหรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้น ๆควรใช้ปุ่มใด
บนแป้นพิมพ์

ก. Esc
ข. Shift
ค. Cap Lock
ง. Enter
2. ปุ่ม Num Lock ใช้ทำอะไร
ก. มีไว้สำหรับคิดเลข
ข. มีไว้พิมพ์ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
ค. มีไว้ใช้เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขในกลุ่มตัวเลข
ง. มีไว้สำหรับป้อนรหัสตัวเลขเท่านั้น
3. การคลิกเมาส์ 1 ครั้ง จะทำให้โปรแกรมทำงานต้องคลิกเมาส์ข้างใด
ก. ข้างใดก็ได้
ข. ด้านซ้ายมือ
ค. ด้านขวามือ
ง. สองข้างพร้อมกัน
4. ข้อใดคือการแนะนำการจับเมาส์ที่ถูกต้องแก่นักเรียน
ก. ใช้เฉพาะนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วก้อยเท่านั้นที่แตะตัวเมาส์
ข. จับเมาส์แน่นๆ ให้ตัวเมาส์อยู่ในอุ้งมือ วางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนเมาส์
ค. จับเมาส์หลวมๆ ให้ตัวเมาส์อยู่ในอุ้งมือวางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนเมาส์
ง. จับเมาส์เบาๆ ใช้นิ้วชี้เลื่อนไปเลื่อนมาตามต้องการ
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 5 - 7
    ครูศรายุทธ เขียนโจทย์บนกระดานดำ ...2 x 3 = ? แล้วถามปิยะณัฐว่า "ปิยะณัฐ
ได้คำตอบเท่าใด" ปิยะณัฐ ตอบว่า "เท่ากับ 6 ครับ"

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. โปรแกรมหมายถึงชุดคำสั่งที่สั่งไว้ล่วงหน้า
ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ค. EXCEL เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อ
6. เลือกข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
1. Start
2. Program
3. Macromedia Authorware
4. Authorware 6
5. Multimedia
6. Accessories
ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการเรียกใช้โปรแกรม Authorware
ก. 1 2 4 3
ข. 1 2 3 4
ค. 1 2 6 5 4
ง. 1 2 5 4
7. ถ้าต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นรูปภาพและข้อความ จะต้องใช้ไอคอนใด
ก. Display Icon
ข. Motion Icon
ค. Wait Icon
ง. Calculation Icon

 
8. ถ้าต้องสั่งปิดโปรแกรม ต้องใช้ไอคอนใด
ก. Display Icon
ข. Motion Icon
ค. Wait Icon
ง. Calculation Icon
9. ถ้าต้องการแสดงข้อมูลบนจอนาน 15 วินาที แล้วจึงปิดโปรแกรม ต้องใช้ไอคอนใด
เป็นตัวกำหนดเวลา
ก. Display Icon
ข. Motion Icon
ค. Wait Icon
ง. Calculation Icon
10 ต้องการสั่งให้โปรแกรม Authorware แสดงวันที่ จะต้องเขียนประโยคคำสั่งอย่างไร
ก. (FULLDATE)
ข.{FULLDATE}
ค. [FULLDATE]
ง. FULLDATE ( )
11. คำสั่งให้ปิดโปรแกรม ต้องพิมพ์คำสั่งอย่างไร
ก. (EXIT)
ข. EXIT ( )
ค. (QUIT)
ง. QUIT ( )
12. Floppy Disk ใช้คู่กับอุปกรณ์ใด
ก. Floppy Disk Drive
ข. CD
ค. Keyboard
ง. Monitor
13. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับหนา ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ผ้าชุบน้ำเช็ด
ข. เป่า
ค. Scandisk
ง. Disk Defragmenter
14. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ปรากฏภาพบนจอสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด
ก. สายเมาส์ หลุดหรือหลวม
ข. สาย Floppy Disk Drive หลุดหรือหลวม
ค. หน่วยความจำชั่วคราว หลุดหลวมหรือเสีย
ง. สายต่อลำโพง หลุดหรือหลวม
15. ถ้าต้องการนำรูปจากภาพถ่ายไปแสดงในจอคอมพิวเตอร์ต้องใช้อุปกรณ์ใด
ก. Printer
ข. Monitor
ค. Keyboard
ง. Scanner
16. ถ้าต้องการทำให้ภาพที่แสดงในจอภาพ ไปปรากฏในกระดาษต้องใช้อุปกรณ์ใด
ก. Printer
ข. Monitor
ค. Keyboard
ง. Scanner
17. อุปกรณ์ข้อใดที่นิยมใช้เก็บข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป
ก. Diskette
ข. CD - ROM
ค. Tape
ง. VCD

18. ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอุปกรณ์ข้อใดจำเป็นต้องใช้ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ก. CD-ROM , คู่สายโทรศัพท์
ข. Modem, คู่สายโทรศัพท์
ค. CD-ROM, Scanner
ง. Modem, Scanner
19. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
ก. Index. doc
ข. Index.htm
ค. Fist. Doc
ง. Fist.htm
20. วิธีการใดที่จะสามารถทำให้นำข้อมูลที่ได้จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้อีก
ก. การแทรกรูปภาพ
ข. การบันทึกแฟ้มข้อมูล
ค. การเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูล
ง. การจัดรูปแบบของข้อความ
21.แฟ้มข้อมูลใดที่จะสามารถเชิอมโยงแฟ้มข้อมูลในโอมเพจได้
ก. testhome 11.gif
ข. nakron.htm
ค. helptech1. Doc
ง. Menu.a4p
22. ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอไร
ก. Computare
ข. Electronic
ค. Instruction
ง. Program

 
23. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เกิดจากสิ่งใดอันดับแรก
ก. ลูกคิด
ข. Slide Mle
ค. เครื่องคิดเลข
ง. เครื่องบวกเลข
24. บุคคลใดเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์เป็นคนแรก
ก. Charles Babbage
ข. Ada Augusta
ค. Herman Hollerith
ง. Haward H. Aiken
25. เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นครั้งแรกในปีใด
ก. 1822
ข. 1843
ค. 1890
ง. 1946
26.เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ผลิตด้วยหลอดสูญญากาศคือ
ก. ENIAC
ข. IBM MARK 1
ค. UNIVAC 1
ง. ASCC

 
27. ปัจจุบันระบบวงจรของคอมพิวเตอร์ผลิตด้วยวัสดุใด
ก. หลอดสูญญากาศ
ข. ทรานซิสเตอร์
ค. Integrated
ง. Monolithic Circuits
28. Microcomputer ได้แก่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดของหน่วยความจำตามข้อใด
ก. 4 K- 125 K BYLES
ข. 4 K- 128 K BYLES
ค. 160K- 500K BYLES
ง.1000 K BYLES ขึ้นไป
29. กลุ่มของคาแรคเตอร์ที่ประกอบกันขึ้น เพื่อสร้างความหมายในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
เรียกว่าอะไร

ก. FIELD
ข. RECORD
ค. FILE
ง. DATA PROCESSING
30. หากสมุดเงินเดือนทั้งเล่มของครูในโรงเรียน เปรียบเสมือนเป็น FILE เงินเดือนของ
นางสุมาลีที่อยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่ง คืออะไร

ก. FIELD
ข. RECORD
ค. FILE
ง. CHARACTER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยข้อสอบ
1. ก 2.ข 3. ข 4. ข 5. ค 6.ข 7. ข 8.ก 9. ค 10.ข 11.ข 12.ก 13.ก 14.ค 15.ง  16. ก 17. ก 18.ข 19.ก 20.ค 21.ข 22.ง 23.ก 24.ข 25.ก 26.ก 27.ง 28.ข 29.ก 30.ก

 LOVE YOU TO GO TI PA OOI
โดย : DR. ROY   18 ก.พ. 2557   1.10.211.73

ฉันจะฝากความคิดของฉันเอาไว้เลยไม่เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินแล้วท้องฟ้ามีวันหนึ่งฉันกระซิบว่าฉันนั้นรักเธอ

โดย : เบนซ์หล่อขั้นเทพ   17 ก.พ. 2557   202.142.208.33

 

 

โดย : benzacs31799   17 ก.พ. 2557   202.142.208.33

อย่าลาว
โดย : แมวน้ำ   17 ก.พ. 2557   202.142.208.33

รักนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ.........................
โดย : rattanawadi   28 ม.ค. 2557   1.2.225.136

โดย : ไรก็ได้   24 ม.ค. 2557   202.29.178.166

ขอบคุน

โดย : bm ska   24 ก.ย. 2556   106.0.198.137

หำ เส้า

โดย : ดั้ม   24 ก.ย. 2556   106.0.198.137

กหกหกหกหกหก
โดย : กดหก   24 ก.ย. 2556   106.0.198.137

กูรักมึงคนเดว อ๊อฟ

โดย : รักเทอนะ   20 ก.ย. 2556   182.53.253.58

หีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหีหี<

ควย<

โดย : swuw   20 ก.ย. 2556   202.29.178.153

ขอคุน
โดย : นะ   11 ก.ย. 2556   106.0.192.91

fu8y[qq
โดย : dfkmkfklbm   28 ส.ค. 2556   202.29.176.67

tewwqyrhqrw
โดย : รัตนพลจันทร์ผาย   05 ส.ค. 2556   101.51.15.44


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526