หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พร้อมเฉลย


ประกาศวันที่ : 17 พ.ค. 2555
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 254855 คน
ที่มา : k

รายละเอียดของข่าวสาร

1. ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอุปกรณ์ข้อใดจำเป็นต้องใช้ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ก. CD-ROM , คู่สายโทรศัพท์
ข. Modem, คู่สายโทรศัพท์
ค. CD-ROM, Scanner
ง. Modem, Scanner
2. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
ก. Index. doc
ข. Index.htm
ค. Fist. Doc
ง. Fist.htm
3. วิธีการใดที่จะสามารถทำให้นำข้อมูลที่ได้จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้อีก
ก. การแทรกรูปภาพ
ข. การบันทึกแฟ้มข้อมูล
ค. การเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูล
ง. การจัดรูปแบบของข้อความ
4.แฟ้มข้อมูลใดที่จะสามารถเชิอมโยงแฟ้มข้อมูลในโอมเพจได้
ก. testhome 11.gif
ข. nakron.htm
ค. helptech1. Doc
ง. Menu.a4p
5. ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอไร
ก. Computare
ข. Electronic
ค. Instruction
ง. Program

6. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เกิดจากสิ่งใดอันดับแรก
ก. ลูกคิด
ข. Slide Mle
ค. เครื่องคิดเลข
ง. เครื่องบวกเลข
7. บุคคลใดเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์เป็นคนแรก
ก. Charles Babbage
ข. Ada Augusta
ค. Herman Hollerith
ง. Haward H. Aiken
8. เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นครั้งแรกในปีใด
ก. 1822
ข. 1843
ค. 1890
ง. 1946
9.เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ผลิตด้วยหลอดสูญญากาศคือ
ก. ENIAC
ข. IBM MARK 1
ค. UNIVAC 1
ง. ASCC
10. ปัจจุบันระบบวงจรของคอมพิวเตอร์ผลิตด้วยวัสดุใด
ก. หลอดสูญญากาศ
ข. ทรานซิสเตอร์
ค. Integrated
ง. Monolithic Circuits

11. Microcomputer ได้แก่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดของหน่วยความจำตามข้อใด
ก. 4 K- 125 K BYLES
ข. 4 K- 128 K BYLES
ค. 160K- 500K BYLES
ง.1000 K BYLES ขึ้นไป
12. กลุ่มของคาแรคเตอร์ที่ประกอบกันขึ้น เพื่อสร้างความหมายในหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่ง เรียกว่าอะไร

ก. FIELD
ข. RECORD
ค. FILE
ง. DATA PROCESSING
13. หากสมุดเงินเดือนทั้งเล่มของครูในโรงเรียน เปรียบเสมือนเป็น FILE เงินเดือนของ
นางสุมาลีที่อยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่ง คืออะไร

ก. FIELD
ข. RECORD
ค. FILE
ง. CHARACTER
14. เอกสารหน้าแรกของเว็บเพจเปรียบเสมือนหน้าแรกของหนังสือซึ่งอาจมีข้อมูลไปยัง
ส่วนต่างๆของเว็บเพจได้

ก. เว็บไซด์
ข. เว็บเพจ
ค. โฮมเพจ
ง. โฮมไซด์

15. เอกสารที่แสดงผลในแต่ละหน้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ
และเสียงไว้บริการแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

ก. เว็บไซด์
ข. เว็บเพจ
ค. โฮมเพจ
ง. โฮมไซด์
16.ที่เก็บเว็บเพจที่ผู้เขียนเขียนไว้หลายๆหน้าและแต่ละหน้าจะสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้
ก. เว็บไซด์
ข. เว็บเพจ
ค. โฮมเพจ
ง. โฮมไซด์
17.โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เขียนโอมเพจ ได้แก่โปรแกรมใด
ก. โปรแกรม MICROSOFT OFFICE
ข. โปรแกรม DREAMWEAVER
ค. โปรแกรม NOTEPAD
ง. โปรแกรม PAINT
18. E- Mail เป็นบริการด้านติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต อยากทราบว่าขั้นตอนแรกของการ
ให้บริการ E- Mailคือข้อใด

ก. สมัครเป็นสมาชิก
ข. พิมพ์รหัสผ่าน
ค. ยอมรับเงื่อนไขของการใช้บริการ
ง. พิมพ์ E- Mail Addressลงในช่อง Login

 
19. ข้อใดแสดงรูปแบบ E- Mail Address ได้ถูกต้อง
ก. nong @ chaiyo.com
ข. nong * chaiyo.com
ค. nong ฿ chaiyo.com
ง. nong $ chaiyo.com
20. ถ้ากดปุ่ม Caps Lock บนแป้นพิมพ์ให้ดวงไฟ Caps Lock สว่าง จะเกิดผลอย่างไร
ก.พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
ข. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบน
ค. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรล่าง
ง. พิพม์ได้เฉพาะสัญญลักษณ์พิเศษ
21. ข้อใดอธิบายคำว่า อินเทอร์เน็ต ถูกต้องที่สุด
ก. อินเทอร์เน็ต คือการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน
กลายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ข. อินเทอร์เน็ต คือคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ค. อินเทอร์เน็ตคือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใช้ข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงาน
ง. อินเทอร์เน็ตคือการรับส่งข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
22. ประเทศใดเป็นผู้เริ่มใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของ อินเทอร์เน็ต
ก. ไทย
ข. ญี่ปุ่น
ค. อังกฤษ
ง. สหรัฐอเมริกา
23. อาร์ปาเน็ต (ARPANET) เป็นจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต เป็นของหน่วยงานใด
ก. ทหาร
ข. ตำรวจ
ค. แพทย์
ง. มหาวิทยาลัย
24. ข้อใดหมายถึงหน่วยงานที่ให้บริการ อินเทอร์เน็ต
ก. INTERNET EXPLORER
ข. ARPA
ค. ISP
ง. IT
25. ข้อใดเป็นบริการที่เราสามารถใช้ได้บนอินเทอร์เน็ต
ก. อ่านข่าวสาร ความรู้และบันเทิง
ข. ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกม
ค. รับส่งข้อความ สั่งซื้อสินค้า
ง. สามารถใช้บริการได้ทุกข้อ
26. เอกสารหน้าแรกของเว็บเพจเปรียบเสมือนหน้าแรกของหนังสือ ซึ่งมีข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ
ของเว็บเพจได้

ก. Web site
ข. Web page
ค. Home site
ง. Home page
27. เอกสารที่แสดงผลในแต่ละหน้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ
ภาพและเสียง ไว้บริการแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ก. Web site
ข. Web page
ค. Home site
ง. Home page

 
28. ที่เก็บเว็บเพจที่ผู้เขียนไว้หลาย ๆหน้า แต่ละหน้าจะสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้
ก. Website
ข. Web page
ค. Home site
ง. Home page
29. โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เขียนโฮมเพจได้แก่โปรแกรมใด
ก. Microsoft Office2000
ข. Microsoft Frontpage2000
ค. Notepad
ง. PhotoShop
30. การออกจากโปรแกรม สามารถทำได้โดยวิธีใด
ก. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ File เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่รายการออกจากโปรแกรม
ข. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ File เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่รายการ Exit
ค. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ File เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่รายการจบการทำงาน
ง. ถูกทุกข้อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยข้อสอบ
1.ข 2.ข 3.ค 4.ข 5.ง 6.ก 7.ข 8.ก 9.ก 10.ง 11.ข 12.ก 13.ก 14.ค 15.ข16.ก 17.ข 18.ก 19.ก 20.ข 21.ก 22.ง 23.ก 24.ข 25.ง 26.ง 27.ข 28.ก 29.ข 30.ง
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 ท็อปผู้ซื่อสัตย์ในความรักเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ท็อป   11 มี.ค. 2557   125.25.244.131

ง่ายยยยยยจุงเบยยยยย(โสดดดดดด)

0903469535

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : พอมแพม   05 มี.ค. 2557   110.77.247.118

0869587673 โสดแล้วจร้า

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : น้องเฟิน   05 มี.ค. 2557   202.29.196.117

0844075741 โสดเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : น้องกบ   05 มี.ค. 2557   202.29.196.117

ง่ายจุงเบย งานนิดเดียวทำเป็นทำไม่ได้

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : รจนย   04 มี.ค. 2557   106.0.197.57

สุดโคยอ่ะ
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : lucy harefifiy   18 ก.พ. 2557   202.143.169.130

โสดจร้าาาาาาาาาาาาเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ปลาทู   17 ก.พ. 2557   202.142.208.33

ข้อสอบง่ายเวอร์  ////   แฟนไม่ทำตามสันยาอ้ะ  ฮือๆๆๆๆๆๆ  -----

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : Wilasinee   10 ก.พ. 2557   101.109.218.36

มอธ .....เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : โมเรเต   10 ก.พ. 2557   101.109.218.36

นา ชอบ ตอม
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : โมเรเต   10 ก.พ. 2557   101.109.218.36

กาก
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : โมเรเต   10 ก.พ. 2557   101.109.218.36

ไม่มีเลย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : 007   06 ก.พ. 2557   113.53.252.21

ได้ความรู้มากกกกกกเลย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : bam-Pan   04 ก.พ. 2557   1.179.153.82

สวยจังหลานยาย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : กูนิ นิกู   04 ก.พ. 2557   182.93.205.122


เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ง่ายจังเบย   31 ม.ค. 2557   125.24.240.72

เอออ เรา อยู่ ป6 เรา พลอย กะ อาย นะ ไร่บอกได้นะเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : พลอย กะ อาย   27 ม.ค. 2557   125.26.230.211

ง่ายมากเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ริชาภัทร   24 ม.ค. 2557   203.172.222.33

ง่ายยน่าเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : opor   17 ม.ค. 2557   182.93.225.129

กระจอกเพราะกูลอกข้อสอบเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : xx   13 ม.ค. 2557   182.93.196.93

ดีค่ะ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : naw   09 ม.ค. 2557   171.97.134.154

 ข้อสอบดีมากครับ

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : 123 555 +   09 ม.ค. 2557   171.97.134.154

ตอนนี้โสดโว๊ย       

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ไม่ต้องรุหรอก   23 ธ.ค. 2556   116.58.224.202

น่ารัก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : แม่จ๋า   23 ธ.ค. 2556   182.93.196.93

ไอส้งติง ง่ายชิปปปปปปปปปปป

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : คอม บ้านก่อ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ    23 ธ.ค. 2556   61.19.30.123

เด็กอะไรไม่รู้น่า....จังเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

โดย : สุทธิกานต์ สองใจป.ว.ส   17 ธ.ค. 2556   110.78.175.71

สนุกมากเลยล่ะเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : นัท   17 ธ.ค. 2556   61.7.181.103

เด็กอะไรก็ไม่รู้หล่อชมัดเลยอะน่า...

จัง

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : พรชัย ผลประเสริฐ   17 ธ.ค. 2556   110.78.175.71

ดิฉันว่าข้อสอบมันง่ายๆๆๆ (เอามาง่ายอิแล้ว :) )

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : คนบางคน   17 ธ.ค. 2556   182.93.236.89

เงี่ยนจังเรยนะอีสัด เว็บหาผัวหรือ ตอแหล อยากโดนไป เอากะหมาสิ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เกลียดพวกเงี่ยน   11 ธ.ค. 2556   182.93.196.93

0891691718เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ป๋าพี   02 ธ.ค. 2556   182.52.54.89

Flf8iUเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : แอ้   02 ธ.ค. 2556   182.52.54.89

0891691718 โสดน้ะแกเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ไข่ดาว   02 ธ.ค. 2556   182.52.54.89

โต

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เอ   02 ธ.ค. 2556   182.52.54.89

แมว โต

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เอ   02 ธ.ค. 2556   182.52.54.89

ด่ากันหยาบๆคายๆ
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : หญิงลั้ลลา นะจะ   02 ธ.ค. 2556   182.52.54.89

เข้าให้หางานทำอะใรกันโสดยุ่นั่นเเหละ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : พิม   02 ธ.ค. 2556   182.52.54.89

เเนนมี่ พันเลอร์ -0956262843 เจินซื่ ปี้ดังโป๊ะ 0838747075 กิฟจัง สังคังติดตูด 0843362530 หญิงเฟินน เหาะเหินหีเนียน0875251469 เจินเด็ดสุด จิ๋มสวย ใหญ่เท่าหัวหมา ติ่งอมชมพู

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : อ้อนเอินเฟินอีฟ   27 พ.ย. 2556   182.93.196.93

รักกายที่สุดเลยยยยย เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : อ้อน   27 พ.ย. 2556   182.93.196.93

(ไม่ใช่เว็บหาผัวค่ะ) ข้อสอบก็ง่ายนิดหน่อย เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : อ๊าย อาย อภิฉัตร   25 พ.ย. 2556   101.109.47.233

ทำไมไม่ยุดรักเทอนะปีโปเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เอ๊ะ   21 พ.ย. 2556   180.183.76.160

ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เพ้นต์   21 พ.ย. 2556   180.180.112.99

ง่ายมากเลยเนอะเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : แอ๋ม   21 พ.ย. 2556   180.180.112.99

ยูสเซอร์ เม / อยากโดนเย็ด เงี่ยนมากก็เอาหีไปถูเสาไฟไป อย่ามาโพสต์แบบนี้ ฆวย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : แบ๊ว    18 พ.ย. 2556   202.29.186.155

โสดโปรดจีบ โทรมาได้ที่      0933797663

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : pop   18 พ.ย. 2556   202.29.186.155

จอยค่ะโสดค่ะ  0916835903เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : จอย   18 พ.ย. 2556   202.29.186.155

เยี่ยม

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : gear   11 พ.ย. 2556   61.91.149.176

ง่ายจุง เปรี้ยว มาย แอน พลอย 0891304688.

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เปรี้ยว มาย แอนพลอย    25 ก.ย. 2556   110.169.138.16

 รักป้าย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : อ้อม   25 ก.ย. 2556   110.78.147.42

อ้อมรักป้ายคลเดียว จากอ้อมไร่เหนือ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : อ้อม   25 ก.ย. 2556   110.78.147.42

ไงไงไงไ

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : กดกกดด   24 ก.ย. 2556   124.121.8.22

ง่ายจุงเบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆโสด 0825018052เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เจฟโสดอายุ15คับ   24 ก.ย. 2556   182.53.45.109

แพมทำไร

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : newza555   23 ก.ย. 2556   125.25.246.16

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : newza555   23 ก.ย. 2556   125.25.246.16

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : 191   23 ก.ย. 2556   125.25.246.16

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : newza555   23 ก.ย. 2556   125.25.246.16

คุยไรกันว่ะ

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : newza555   23 ก.ย. 2556   125.25.246.16

ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกว่ะไอสัส

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : Aopmmy   23 ก.ย. 2556   203.172.221.106

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : 55555+   19 ก.ย. 2556   110.77.210.147

นีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆแปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : 0870717281   19 ก.ย. 2556   119.42.87.192

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ืเดอดอ   17 ก.ย. 2556   202.29.176.142

เนสรักมายด์ เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เนส   11 ก.ย. 2556   180.183.88.131

ยูรักอรนงค์ที่สุดในโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ยู   11 ก.ย. 2556   180.183.88.131

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : แฟรงค์   11 ก.ย. 2556   180.183.88.131

 

I love you คนอกหัก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : i love you   11 ก.ย. 2556   1.1.156.59

ดีมากค่ะข้อสอบชุดนี้

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ชมรมแฟนเจ้าชู่   05 ก.ย. 2556   110.78.155.178

เก่งมากค่ะ สุดยอดเลยเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ชลิษา ชัยชาญรัมย์   05 ก.ย. 2556   110.78.150.159

877844+41651
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : 6++2+   02 ก.ย. 2556   203.172.248.132

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เด้กไม่โง่   30 ส.ค. 2556   182.93.207.102

บอกตงตงง่ายจุงเบยเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เด็กดีัปัญญาอ่อน   30 ส.ค. 2556   182.93.207.102

เย็ดได้จร๊

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เม   30 ส.ค. 2556   182.93.207.102

สัสพวกกากเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เพชร   30 ส.ค. 2556   182.93.207.102

พ่อฃๆๆๆ
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : นายมอสเด็กศ รีราช   29 ส.ค. 2556   118.173.24.184

อะไรกันว่ะ555+   +      =  .....

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : คนอำนาจ   21 ส.ค. 2556   203.172.198.155

ยังโสดค่ะ รอคลจริงจัยสักคนมา รัก น๊ะค่ะ (โสดชัวร์)เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ใอ่ต้าร์คลม้ายเอานั้ย   19 ส.ค. 2556   110.77.158.39

0845478988กูยังโสสอยู่เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ไมค์ เด็ก ม.จ.   19 ส.ค. 2556   202.29.177.238

สุดยอด

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : คนขี้เหงา มักเจ้าชู้   14 ส.ค. 2556   202.29.176.232

โสดยุคัฟเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : toonapw   30 ก.ค. 2556   110.77.137.168

ยากจังเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : กระจอก   30 ก.ค. 2556   110.77.137.168

โสดดดดดดด...เหงาจังโว๊ยเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เด๊กตลาดกรวด   30 ก.ค. 2556   202.143.155.134

โสดยุ๊เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ปลาปีก้าร์   29 ก.ค. 2556   183.89.72.64

ง่ายๆๆๆๆ


เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : พัชราพร   22 มิ.ย. 2556   171.5.59.169

ง่ายมากเลย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : sariyas saard   21 ก.พ. 2556   113.53.110.149

คิดถึงแฟนจัง

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : นู๋ ปริม คริ คริ   20 ก.พ. 2556   203.172.250.118

อกหัก555

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : มายคับ   20 ก.พ. 2556   203.172.250.118

ทำไม่ทันฮือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : เด็กเรียนคับ   20 ก.พ. 2556   203.172.250.118

ตอนนี้โสดโปรดจีบ

0869287045 แล้วโทรมาน๊คร๊าฟฟฟฟ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ไอร่'มัช เหงาจังคนงไม่มีแฟนยั   20 ก.พ. 2556   203.172.250.118

0828542499เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ok   18 ก.พ. 2556   106.0.192.91

รักนะ

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : ok   18 ก.พ. 2556   106.0.192.91

0846267479 โทรเลย ๆ โสด ๆอยากมีผัว
เป็นตัวเป็นตน 5555555. จ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : จันดารา   11 ก.พ. 2556   182.93.237.57

0890675628ตอนนี้โสดแล้วเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : แอ้ม...................เจ็งเป้ง   20 ธ.ค. 2555   101.51.170.70

0890675628ตอนนี้โสดแล้วเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : แอ้ม...................เจ็งเป้ง   20 ธ.ค. 2555   101.51.170.70

เรียนให้ดีมีรางวัล ร๊ากน่ะเด็กโง่เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : KAI   17 ธ.ค. 2555   122.155.36.233

เก่งจังว่ะ อิอิอิอิ พวกเด็กเลวอะไร อะไรพวกเด็กปัญญาอ่อน

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : KAI   17 ธ.ค. 2555   122.155.36.233

PK KAIง่ายนิดเดียวเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : KAI   17 ธ.ค. 2555   122.155.36.233

กรูส์ PK น่ะโว๊ย พวกเด้กเลวเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : KAI   17 ธ.ค. 2555   122.155.36.233

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : 0878256159 หวา หนองหว้า   04 ธ.ค. 2555   101.51.180.159

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : 0878256159 หวา หนองหว้า   04 ธ.ค. 2555   101.51.180.159

ง่ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย จูง

จีบดั้ยไม่มีแฟน

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : หว่าหวา หนองหว้า   04 ธ.ค. 2555   101.51.180.159

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : 655   15 พ.ย. 2555   118.173.203.43

ง่ายเกินไป ตัวหนังสือก็ใหญ่เกิน

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : 5555   14 ก.ย. 2555   203.113.102.221

ข้อสอบอารายเนี่ยเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : น้องต้า   13 ก.ย. 2555   106.0.168.169

ข้อสอบ css

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : โอม   13 ก.ย. 2555   106.0.168.169

สนุกจังเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : พรชัย ผลประเสริฐ   13 ก.ย. 2555   106.0.168.169

จอกๆเปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ
โดย : โก่โง่   13 ก.ย. 2555   110.77.137.9


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526