หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 ข้อสอบเก่า สอบนายร้อยตำรวจหญิง 2554


ประกาศวันที่ : 18 ก.ย. 2554
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 3788 คน
ที่มา : Thaionline1

รายละเอียดของข่าวสาร

คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง 2555

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2555

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
คำชี้แจง  พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่กำหนดให้แล้วหาตัวเลขที่หายไป (ข้อ 1 - ข้อ 2)
ข้อ 1.    ถ้า    8  *  7  =  71
          7  *  6  =  55
     ดังนั้น    5  *  4  =  ?
     ก. 19         ข. 23         ค. 25         ง. 27        จ. 29
ข้อ 2.         72  *  6  =  ?
       ถ้า    62  *  5  =  32
          52  *  4  =  22
     ก. 36         ข. 40         ค. 42         ง. 44        จ. 46    

คำชี้แจง  พิจารณาตัวเลขและตัวอักษรที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม (ข้อ 3 - ข้อ 4)
ข้อ 3.    ข้อใดถูกต้อง ?
          44,1Aa
               x
               1B
             7C5,D84
     ก. A x C  =  56              ข. B + D  =  10              ค. B มีค่ามากที่สุด
     ง. C มีค่าน้อยที่สุด         จ. A + B + C + D  =  28
ข้อ 4.    ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
          2A )4B,344
                1,8C6
     ก. A x B  =  12              ข. A + B + C = 8           ค. (A x B) + C  = 12
     ง. A มีค่ามากที่สุด         จ. C มีค่าน้อยที่สุด

คำชี้แจง  พิจารณาอนุกรมที่กำหนดให้แล้วเลือกตอบโดยยึดหลักดังนี้ (ข้อ 5 - ข้อ 6)
     ตอบ  ก.  ถ้าอนุกรมถูกต้องทั้งหมด
     ตอบ  ข.  ถ้าอนุกรมผิดทั้งหมด
     ตอบ  ค.  ถ้าอนุกรมถูกต้อง  3  ชุด  ผิด  1  ชุด  
     ตอบ  ง.  ถ้าอนุกรมถูกต้อง  2  ชุด  ผิด  2  ชุด  
     ตอบ  จ.  ถ้าอนุกรมถูกต้อง  1  ชุด  ผิด  3  ชุด  
ข้อ 5.    1. 960    192   48   16   8
     2. 50   59   49   40   48
     3. 198   228   271   327   396
     4.       1   4   20
ข้อ 6.    1. 7   13   27   51   87
     2. 36   25   61  86  148
     3.  2    6    12   20  30
     4. 70   56   42  28   14        

คำชี้แจง  พิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (ข้อ 7 - ข้อ 9)
ข้อ 7.    สมชายมีพี่ชายและน้องชายอีกรวม 3 คน  เขาทุกคนมีเสื้อคนละ  3 ตัว  ถ้าเขาจะแลกเปลี่ยนเสื้อ
     กันใส่โดยไม่นับเสื้อของตนเองแล้ว จะมีวิธีใส่เสื้อทั้งหมดกี่วิธี?
     ก. 9 วิธี         ข. 12 วิธี    ค. 16 วิธี           ง. 28 วิธี     จ. 36 วิธี
ข้อ 8.    ถ้า ก.  มีรายได้ปีหนึ่ง  60,000  บาท  แต่ละปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  5% ส่วน ข. มีรายได้ปีหนึ่ง
     50,000 บาท  แต่ละปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  10% ดังนั้นอีกกี่ปีทั้งสองจะมีรายได้เท่ากัน?
     ก. 2 ปี         ข. 3 ปี         ค. 4 ปี              ง. 5 ปี         จ. 6 ปี
ข้อ 9.    ถ้า  A  :  B  =  3  :  4  และ  B  :  C  =  5  :  6   จงหา  A  :  B  :  C  มีค่าเท่าไร?
     ก. 15 :  20  :  24           ข. 20  :  25  :  24          ค. 20  :  24  :  25
     ง. 25 :  24  :  20               จ. 24  :  20  :  15

คำชี้แจง  พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสิ่งที่กำหนดให้มากที ่สุด (ข้อ 10 - ข้อ 11)
ข้อ 10.    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
     สังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ............  
     ก. สำนักงานสถิติแห่งชาติ     ข. สำนักงานพลังงานแห่งชาติ    ค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
     ง. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    จ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อ 11.    กว้าง  x  ยาว      ด้าน  x  ด้าน   1/2 x ฐาน x สูง ....................
     ก. ยาว  x  สูง              ข. พื้นที่ฐาน x สูง           ค. ด้าน  x  ด้าน  x  ด้าน
     ง. กว้าง x ยาว x สูง         จ. 1/3 x สูง x พื้นที่ฐาน


คำชี้แจง  คำถามในแต่ละข้อจะกำหนดข้อมูลมาให้สองข้อ  ให้พิจารณาว่าข้อมูลนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะต้อง
       คำถามนั้นๆ โดยใช้หลักการตอบดังนี้ (ข้อ 12 - ข้อ 15)
     ตอบ  ก.  ถ้าใช้ข้อมูลทั้งสองข้อแล้วยังไม่เพียงพอในการตอบคำถาม
     ตอบ  ข.  ถ้าต้องใช้ข้อมูลทั้งสองข้อประกอบกันจึงจะสามารถตอบคำถามได้
     ตอบ ค.  ถ้าใช้ข้อมูลเพียงพอข้อใดข้อหนึ่งก็เพียงพอที่จะตอบคำถามได้
     ตอบ ง.  ถ้าใช้ข้อมูล  (1) เท่านั้นก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล (2) ข้อเดียวไม่สามารถ
          ตอบคำถามได้  
     ตอบ จ.  ถ้าใช้ข้อมูล (2) เท่านั้นก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม  แต่ข้อมูล (4) ข้อเดียวไม่สามารถ
          ตอบคำถามได้
ข้อ 12.    มานะ  มานี  และมนตรี  เป็นพี่น้องกัน  ใครเป็นลูกคนกลาง?
     ก. อายุของมานะและมานีรวมกันจะเป็น 2 เท่าของอายุมนตรี
     ข. 5 ปีก่อน มานะมีอายุเป็น 2 เท่าของมนตรี
ข้อ 13.    มีแสตมป์ 5 ดวง ราคาดวงละ 1, 4, 5, 8, 9 บาท อย่างละ 1 ดวง  แสตมป์ดวงที่ 3 ราคาเท่าใด?
     ก. แสตมป์ดวงที่ 2 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 5    มีราคาเท่ากับแสตมป์ดวงที่ 1
     ข. แสตมป์ดวงที่ 2 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 1  มีราคาเท่ากับแสตมป์ดวงที่ 4 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 5
ข้อ 14    X มีค่าเท่ากับเท่าไร?
     ก.   =  
     ข.   =  5  +  X
ข้อ 15.    เดือนนี้คือเดือนอะไร ?
     ก.  เดือนที่แล้วมี  30  วัน
     ข.  เดือนต่อไปมี  31  วัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2555
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรอบรู้-ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (500 ข้อ)
- ข้อสอบคณิตศาสตร์  (120 ข้อ )
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์  (150 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
- ข้อสอบภาษาไทย  (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ  (300 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)


การสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกกระทำเป็นสองรอบ ดังนี้

1.การสอบรอบแรก เป็นการสอบข้อเขียน วิชาที่สอบ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้
?วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 200 คะแนน
?วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
?วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน -
?วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
2.การสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ การทดสอบบุคลิกภาพ (เมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) สอบพลศึกษา วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบไม่มีคะแนน ถือเกณฑ์ ได้ หรือ ตก มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ

เป็นการตรวจสุขภาพและตรวจโรค ซึ่งต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียน นายร้อยตำรวจ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลาที่กำหนด ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ

ผลการตรวจร่างกาย ถือเป็นความเห็นของคณะกรรมการแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง ถือเป็นเด็ดขาด เฉพาะในวันตรวจร่างกายที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้สมัครได้รับการตรวจในวันอื่นหรือ ผู้สมัครขอตรวจซ้ำเอง ยกเว้นคณะแพทย์มีความเห็นให้ตรวจเพิ่มเติมเท่านั้น หรือได้ใบรับรองผลการตรวจโรคจากที่อื่นมาแสดง

การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 2 ประเภท คือ

1.วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที จากจุดเริ่มต้น จนถึงเส้นชัย ถ้าวิ่งไม่ถึง หรือออกนอกลู่วิ่งก่อนครบกำหนดระยะทาง หรือทำเวลาเกินกว่ากำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตก
2.ว่ายน้ำ ระยะทาง 50 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที จากจุดเริ่มต้นจนถึง ผู้สอบใช้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะขอบสระ ซึ่งเป็นเส้นชัย ผู้ที่ว่ายไม่ถึง หรือทำเวลา เกินกว่าที่กำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตก
ผู้สมัครจะต้องสอบพลศึกษาตาม (1) และ (2) ทั้งสองอย่างให้ผ่าน จึงจะถือว่าสอบพลศึกษาได้ ผู้ที่สอบพลศึกษาตกจะไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยไม่คำนึงถึงคะแนนข้อเขียนที่สอบได้

ข้อสอบเราเตรียมไว้แล้ว
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168, 086-369-0688, 080-604-2510
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
หรือ
2. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai  
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  iamaom5@hotmail.com

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1448

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526