หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 ติวเข้ม เตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ประกาศวันที่ : 18 ก.ย. 2554
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2151 คน
ที่มา : lekpisit

รายละเอียดของข่าวสาร

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.  ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551

1.       ข้าราชการพลเรือน  ตามกฎหมายใหม่  มีกี่ประเภท  ได้แก่
ก.  2  ประเภท  คือ  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  และข้าราชการพลเรือนในพระองค์
ข.  3  ประเภท  คือ  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค.    4 ประเภท  คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษและข้าราชการตุลาการ
ง.  5  ประเภท คือ  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ  ข้าราชการตุลาการ  และข้าราชการอัยการ
ตอบ  ก.  2  ประเภท  คือ  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  และข้าราชการพลเรือนในพระองค์

2.       นายนิคม  อาการดี  รับราชการเป็นเจ้าพนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ที่จังหวัดสกลนคร  นายอาคมเป็นข้าราชการประเภทใด
ก.   ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข.  ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค.  ข้าราชการอัยการ
ง.  ข้าราชการพลเรือสามัญ
ตอบ  ก.   ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

3.       ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ  เป็นข้าราชการประเภทใด
ก.  ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ข.  ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค.  ข้าราชการกระทรวงการคลัง
ง.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ  ง.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

4.       ข้อใดมิใช่ "ข้าราชการพลเรือน"
ก.  ข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศ
ข.  ข้าราชการในกระทรวงกลาโหม
ค.  ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย
ง.  ข้าราชการอัยการ
ตอบ  ง.  ข้าราชการอัยการ 

5.       ข้อใดมิใช่ "ข้าราชการพลเรือน"
ก.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข.  ข้าราชการปกครอง
ค.  ข้าราชการตำรวจ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

6.       ตำแหน่งใดเทียบเท่าตำแหน่ง "อธิบดี"
ก.  เลขนุการ ก.พ.                                                                ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ค.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                               ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

7.       หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                              ข.  สำนักงบประมาณ
ค.  สำนักคณะกรรมการการกฤษฎีกา                              ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

8.       ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551 คือ
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                 ข.  เลขาธิการ ก.พ.
ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                          ง.  ประธานกรรมการ ก.พ.
ตอบ  ก.  นายกรัฐมนตรี

9.       ก.พ.  ประกอบด้วยกรรมการไม่เกินกี่คน
ก.  3  คน                                                                                 ข.  5  คน
ค.  7  คน                                                                                 ง.  12  คน
ตอบ  ง.  12  คน

10.   ผู้ใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.พ.
ก.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ค.  รัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ง.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ  ก.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 

11.   กรรมการ ก.พ.  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.   2  ปี                                                                                   ข.  3  ปี
ค.  4  ปี                                                                                    ง.  5 ปี
ตอบ  ข.  3  ปี

12.   เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดต้องดำเนินการแต่งตั้งภายในกี่วัน
ก.  30  วัน                                                                               ข.  15 วัน
ค.  20 วัน                                                                                ง.  45 วัน
ตอบ  ก.  30  วัน                                                                    

13.   หากกรรมการ ก.พ. ว่างลงจะไม่แต่งตั้งกรรมการ ในกรณีใด
ก.  วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 60 วัน                    ข.  วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 90วัน
ค.  วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง  120  วัน                        ง.  วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง  180 วัน
ตอบ  ง.  วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง  180 วัน

14.   เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจาก ก.พ. ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมไม่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน  และนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติของ ก.พ. ที่รายงาน ก.พ.  จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก.  ทำตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี
ข.  ยืนยันให้นายกรับมนตรีทบทวนใหม่
ค.  ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย
ง.  เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อขอถอนเรื่องกลับมาพิจารณาข้อมูลใหม่
ตอบ  ค.  ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย 

15.   หน่วยงานใดที่มีหน้าที่รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก  หรือจัดการสวัสดิการปรับปรุงเงินเดือนสำหรับข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม
ก.  กรมบัญชีกลาง
ข.  ก.พ.
ค.  สำนักงบประมาณ
ง.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ  ข.  ก.พ. 

16.   การประชุม ก.พ.  ต้องมีจำนวนกรรมการประชุมจำนวนเท่าใดของจำนวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม
ก.   ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่                                                     ข.  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ค.   ไม่น้อยกว่าสามในสี่                                                      ง.  ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ตอบ  ข.  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

17.   คณะกรรมการิสามัญ ซึ่งตั้งขึ้นโดย ก.พ.  มีหน้าที่อย่างไร
ก.  เพื่อทำการใดๆแทน ก.พ. ได้                                       
ข.  พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย
ค.  พิจารณาอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์                             
ง.  เพื่อการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือน
ตอบ  ก.  เพื่อทำการใดๆแทน ก.พ. ได้ 

18.   ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการสำนักงาน ก.พ. คือ
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                 ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค.  เลขาธิการ ก.พ.                                                                ง.  เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ  ค.  เลขาธิการ ก.พ. 

19.   ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่บริหารราชการของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อผู้ใด
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                 ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                          ง.  รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
ตอบ  ก.  นายกรัฐมนตรี 

20.   อนุกรรมการกระทรวง  ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง
ก.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  และปลัดกระทรวง
ข.  อนุกรรมการผู้แทน  ก.พ.  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ค.  อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

21.   ส่วนราชการใด ที่มิได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก.  สำนักงาน ก.พ.
ข.  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ค.  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
ง.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ  ค.  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ       

22.   อนุกรรมการ ก.พ. สามัญ มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง
ก.  3 ประเภท คือ อ.ก.พ.  กระทรวงทบวง  อ.ก.พ.  กรม  และ อ.ก.พ.  จังหวัด
ข.  4 ประเภท คือ อ.ก.พ.  กระทรวงทบวง  อ.ก.พ.  กรม  จังหวัด  และ อ.ก.พ.  ส่วนราชการอื่น
ค.  5 ประเภท คือ   อ.ก.พ.  กระทรวงทบวง  อ.ก.พ.  ทบวง กรม อ.ก.พ.  ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม  และ อ.ก.พ. จังหวัด
ง.  5 ประเภท  คือ อ.ก.พ. กระทรวง  อ.ก.พ.  ทยวง  อ.ก.พ.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  อ.ก.พ.  กรม  อ.ก.พ.  สำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ  ข.  4 ประเภท คือ อ.ก.พ.  กระทรวงทบวง  อ.ก.พ.  กรม  จังหวัด  และ อ.ก.พ.  ส่วนราชการอื่น

23.   การตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเมื่อใด
ก.  การออกจากราชการ                                                       ข.  การดำเนินการทางวินัย
ค.  การอุทธรณ์                                                                      ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

24.   อ.ก.พ. จังหวัด มีผู้ใดเป็นประธาน
ก.  นายกเทศมนตรี                                                               ข.  ประธานสภาจังหวัด
ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                         ง.  ปลัดจังหวัด
ตอบ  ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

25.   ประธาน อ.ก.พ.  กรม คือใคร
ก.  ปลัดกระทรวง                                                                  ข.  รัฐมนตรีว่าการทบวง
ค.  อธิบดี                                                                                 ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ตอบ  ค.  อธิบดี 

26.   บุคคลในข้อใดไม่สามารถเป็นประธาน อ.ก.พ. สำนักนายรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนได้
ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                              ข.  นายกรัฐมนตรี
ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                                          ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ  ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

27.   ส่วนราชการใดที่มี อ.ก.พ. เดียว ทำหน้าที่ทั้ง อ.ก.พ. กระทรวงและ อ.ก.พ. กรม ด้วย
ก.  ทบวงมหาวิทยาลัย                                                          ข.  ราชบัณฑิตยสถาน
ค.  สำนักพระราชวัง                                                            ง.  สำนักงานอัยการสูงสุด
ตอบ  ข.  ราชบัณฑิตยสถาน 

28.   ราชบัณฑิตยสถาน เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง   อยู่ในบังคับบัญชาของใคร
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                 ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                           ง.  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ตอบ  ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

29.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ไว้เมื่อใด
ก.  29 มีนาคม 2551                                                              ข.  23 มกราคม 2551
ค.  28 มิถุนายน  2551                                                          ง.  27  เมษายน 2551
ตอบ  ค.  28 มิถุนายน  2551

30.   ใครเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติราชการในจังหวัด
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                         ข.  อ.ก.พ. จังหวัด
ค.  อ.ก.พ. กรมการปกครอง                                                 ง.  สภาจังหวัด
ตอบ  ข.  อ.ก.พ. จังหวัด 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 รายละเอียดประกอบด้วย
- สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
ข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168, 086-369-0688, 080-604-2510
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai  
โอนเงินแล้วแจ้งยืนยังมายังอีเมล์ 
iamaom5@hotmail.com

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1440&page=1&toread=1

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526