หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบ 1,000 ข้อ การไฟฟ้านครหลวง(ทุกตำแหน่งทุกวิชาที่สอบ)


ประกาศวันที่ : 18 ก.ย. 2554
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 3208 คน
ที่มา : Aom

รายละเอียดของข่าวสาร

งานรัฐวิสาหกิจ 2554/2011 : การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
http://jobs.narak.com/document/mea_322554.pdf

สรุปแนวข้อสอบที่ออกบ่อยๆ
1. การไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

ก. พ.ศ. 2473                    ข. พ.ศ. 2499

ค. พ.ศ. 2493                 ง. พ.ศ. 2501

ตอบ     ค. พ.ศ. 2493 ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของคลองบางกอกน้อยและคลองบางลำภูเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2493

2. จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

ก. กรุงเทพมหานคร          ข. นนทบุรี

       ค. สมุทรปราการ            ง. ปทุมธานี

ตอบ     ง. ปทุมธานี  ได้โอนกิจการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป

3. การไฟฟ้านครหลวงสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม                                         

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ง. กระทรวงมหาดไทย

ตอบ     ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร

ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข. น.อ.
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

ค.  นายสือ  ล้ออุทัย                                              ง.  จุติ ไกรฤกษ์

ตอบ     ข. น.อ.
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ   เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

5.  ผู้ว่าการการ การไฟฟ้านครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร

ก. นาย
ฤทธิรงค์ จัยสิน                            ข. ฐานิสร์ เทียนทอง

ค. นาย
อาทร สินสวัสดิ์                      ง. วิเชียร ชวลิต

ตอบ     ค. นาย
อาทร สินสวัสดิ์                     

6. การไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันให้บริการทั้งหมดกี่เขต

            ก. 10 เขต                   ข. 12 เขต              

            ค. 15 เขต   ง. 18 เขต              

ตอบ     ง. 18 เขต    มีการให้บริการ 18 เขต   และ 14 สาขาย่อย

7. การไฟฟ้านครหลวงมีชื่อย่อว่า

ก. กปน.                               ข. กฟล.

ค. กฟน.                            ง. กฟผ.

ตอบ     ค. กฟน.   เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย                          

8. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง

ก.  พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง                

ข. บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ

ค. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้เติบโตอย่างมั่นคง                         

             ง. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจพลังงาน

ตอบ     ข. บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ

9. ข้อใดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง

ก. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง                         

ข. เน้นโครงสร้างการจัดจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ

ค.  สร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้สูงสุด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้านครหลวง

              ก.ให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตนครหลวง 

ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

ง. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

ตอบ     ง. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

11. เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง มีชื่อว่าอะไร

ก.  www.mea.org                                             

ข.  www.mea.com

ค.  www.mea.or.th          

ง. www.mea.co.th

ตอบ     ค.  www.mea.or.th           

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยมีชื่อว่าอะไร

ก. www.mict thai.go.th                                 

ข. www.ict.go.th

ค.www.mict.org                               

ง. [url]www.moi.go.th[/url]           

ตอบ     ง. [url]www.moi.go.th[/url]             

13. การไฟฟ้านครหลวงจุดเริ่มต้นมาจากที่ใด

ก.  กองไฟฟ้าหลวงสามเสน         ข.  การไฟฟ้านนทบุรี

ค.  การไฟฟ้าปทุมธานี                        ง.   การไฟฟ้ากรุงเทพ

ตอบ     ง.   การไฟฟ้ากรุงเทพ  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2430 นาย
จอห์น ลอฟตัส กับ นาย เอ. ดู เปลซี เดอ ริเชอเลียว

14. พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี พ.ศ. ใด

ก. พ.ศ. 2501         ข. พ.ศ. 2520        

ค. พ.ศ. 2530         ง. พ.ศ. 2535        

ตอบ     ง. พ.ศ. 2535           

15.  กฟน. ร่วมกับรถยนต์ญี่ห้อใดในการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า

ก.  โตโยต้า                            ข. ฮอลด้า

ค.  มาสด้า                              ง.   มิตซูบิชิ

ตอบ   ง.   มิตซูบิชิ

16. กฟน. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเมื่อปีใด

ก. พ.ศ. 2551         ข. พ.ศ. 2552

ค. พ.ศ. 2553         ง. พ.ศ. 2554        

ตอบ     ง. พ.ศ. 2554   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2554 รางวัลเกียรติยศการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

17 . คำขวัญของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด

ก.  บริการประทับใจ หวงใยประชาชน

ข.  บริการรวดเร็ว ประทับใจในไฟฟ้านครหลวง

ค.  ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม

ง.   ผิดทุกข้อ

ตอบ     ค.  ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม

18. เบอร์

Call
Center  ของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด

ก.  3100                 ข.  1130

ค. 3010                  ง. 1669

ตอบ     ข.  1130  บริการ การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้บริการสอบถามยอดค่าไฟฟ้าผ่านทาง SMS

19. ค่า Ft หมายถึง
ก.  ค่าการตลาดของไฟฟ้า     

ข.  ค่าที่แสดงถึงการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย      

 ค.  ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 

ง.  ค่ากลางของราคาไฟฟ้า
  ตอบ ข้อ ค.  ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 

20. พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด

ก.  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2493                          ข.  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2501

ค. 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2516                              ง. 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2530

ตอบ     ข.  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2501                                              

ดาวโหลดที่นี่
ชุดที่ 1   http://www.ziddu.com/download/16401265/gpn.pdf.html
ชุดที่ 2 http://www.ziddu.com/download/16401268/gpn1.pdf.html
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2554   
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- กฎหมายเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- ภาษาอังกฤษ
- การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
-การบัญชี
-วิศวกรรมโยธา
-ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168, 086-369-0688, 080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
3. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ iamaom5@hotmail.com

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1453&page=1&toread=1

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526