หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
เมนูคนสอบ
   คุยข้อมูลทั่วไป
   คุยปรึกษาเรื่องข้อสอบ
   คุยเรื่องการเดินทาง
   คุยแนะนำเทคนิคการสอบ
   คุยเรื่อง สอบกพ.
   คุยเรื่อง สอบท้องถิ่น
   คุยเรื่อง สอบครู
   คุยเรื่อง งานทั่วไป
   ร้องเรียนการสอบ
   คุยเรื่อง ตัวอย่างข้อสอบ
 เนื้อหาน่ารู้
 ความรู้วิชาภาษาไทย
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
ภาคความรู้ภาษาไทย

การอ่านตีความ

             การตีความ คือการอ่านเพื่อให้ทราบความหมาย หรือความคิดที่สำคัญของเรื่องการตีความมักเป็นไปตามประสบการณ์ และความรู้สึกของแต่ละคน ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องตีความตรงกันเสมอไป

             การตีความควรประเมินค่าและบอกได้ว่าสิ่งไหนมีความดีด้านใดและบกพร่องในส่วนใด ควรพิจารณาถึงรูปแบบและจุดประเทศในการเขียนแล้วจึงชี้ข้อดีข้อบกพร่องโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทของงานของการเขียนนั้นๆ คุณภาพของถ้อยคำสำนวนที่ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เป็นต้น

ลักษณะของคำถามในเรื่องการอ่านตีความ
อาจจะถามเกี่ยวกับคำถามดังต่อไปนี้
1. การตั้งชื่อเรื่อง (สามารถสรุปใจความสำคัญ ข้อความที่อ่านได้)
2. รู้จุดมุ่งหมายของผู้เขียน
3. รู้ความหมายของข้อความ
4. รู้ความสำคัญของเรื่อง
5. รู้ความหมายของคำศัพท์
6. รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
7. ระเบียบวิธีคิด (คือการวิเคราะห์และประเมินผลได้)
8. ความสัมพันธ์ระหว่างย่อหน้าและระหว่างประโยค
9. วิธีนำเสนอเรื่อง(อธิบายตามลำดับขั้น ยกตัวอย่าง ชี้ผลลัพท์ที่สัมพันธ์กัน ให้คำนิยาม ด้วยถ้อยคำที่แปลกออกไป)
10. การประเมินข้อความ เนื้อเรื่องที่อ่าน.

 

 บทความน่ารู้จากสมาชิก
©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526