หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
เมนูคนสอบ
   คุยข้อมูลทั่วไป
   คุยปรึกษาเรื่องข้อสอบ
   คุยเรื่องการเดินทาง
   คุยแนะนำเทคนิคการสอบ
   คุยเรื่อง สอบกพ.
   คุยเรื่อง สอบท้องถิ่น
   คุยเรื่อง สอบครู
   คุยเรื่อง งานทั่วไป
   ร้องเรียนการสอบ
   คุยเรื่อง ตัวอย่างข้อสอบ
 เนื้อหาน่ารู้
 ความรู้วิชาภาษาไทย
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
ภาคความรู้ภาษาไทย

การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

การเลือกใช้คำหรือกกลุ่มคำ คือการหาคำหรือกลุ่มคำมาเติมลงในช่องว่างที่เว้นไว้ เพื่อให้ความหมายนั้นสอดคล้องกับเรื่องหรือเพื่อให้เรื่องมีความหมายที่ชัดเจน ไม่กำกวม หรือไม่ให้ความหมายของเรื่องเป็นอย่างอื่น ดังตัวอย่างข้อสอบ

1. พิธีการสมโภชกรุงรัตนโสินทร์ 200 ปี ในเดือนเมษายน ศกนี้ จะมีการ....ให้ประชาชนได้เห็นทั่วประเทศ
ก. ถ่ายเทป                         ข. ถ่ายทอด
ค. ส่งทอด                          ง. ถอดถ่าย

คำตอบ ข.

2. พระพุทธเจ้ามิได้ทรงมีพระประสงค์จะสอน ปรัชญา โดยตรง แต่ทว่าสอน.....เฉพาะที่ทรงเล็งเห็นว่าจะมี....ต่อการพ้นทุกข์เท่านั้น
ก. วิปัสสนา,โอกาส             ข. ปรัชญา,ประโยชน์
ข. แก้ปัญหา,ประโยชน์        ง. คนทั่วไป,โอกาส

ตอบ ข.

3. เราควรจะ...ได้ว่า เรามีขุมควมคิดที่ประมาณค่ามิได้...อยู่ในพระไตรปิฎก
ก. ดีใจ,ช้อน                     ข. ดีใจ,บรรจุ
ค. ภูมิใจ,ซ่อน                   ง. ภูมิใจ,บรรจุ

ตอบ ง.

4.แต่....ล้ำค่านี้ดูเหมือนจะมีสภาพเช่นเดียวกับ....ธรรมชาติของประเทศเรานั่นเอง
ก. ขุมความคิด,ขุมทรัพย์     ข. สมบัติ,ขุมทรัพย์
ค. ขุมทัพย์,ทรัพยากร         ง. ขุมทรัพย์,สมบัติ

ตอบ ค.

5. คือพวกเราได้รับผลประโยชน์กันเพียง....เราขาดเครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญ สำหรับ....เอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ เพื่อความเจริญของประเทศ
ก. เล็กน้อย,ขุดคุ้ย               ข. เล็กน้อย,ขุดค้น
ค. ผิวเผิน,ช่วยไม่ได้            ง. ผิวเผิน,ขุดคุ้ย

ตอบ ข.

 

 บทความน่ารู้จากสมาชิก
©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526