หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
เมนูคนสอบ
   คุยข้อมูลทั่วไป
   คุยปรึกษาเรื่องข้อสอบ
   คุยเรื่องการเดินทาง
   คุยแนะนำเทคนิคการสอบ
   คุยเรื่อง สอบกพ.
   คุยเรื่อง สอบท้องถิ่น
   คุยเรื่อง สอบครู
   คุยเรื่อง งานทั่วไป
   ร้องเรียนการสอบ
   คุยเรื่อง ตัวอย่างข้อสอบ
 เนื้อหาน่ารู้
 ความรู้วิชาภาษาไทย
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
  ((แม่นมากๆ))แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2559   122
  แนวข้อสอบ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   19
  [เตรียมสอบ]แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ โรงงานยาสูบ   31
  แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI   32
  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI   38
  แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556   16043
  แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 2   18675
  แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล   9322
  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล   24522
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป   9721
  แนวข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1   8044
  แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3   80315
  ความรู้ทางหลักการบัญชี   75022
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547   15362
  ความรุ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ   39104
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   8934
  ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป   12240
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   22092
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543   27121
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540   51111
  พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508   10348
  พระราชบัญญัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522   8283
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551   40488
  งานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนครอบครัว   13886
  พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478   6570
  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535   9110
  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2538   9547
  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505   6585
  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534   12782
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526   9064
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550   7368
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550   7613
  หลักธรรมะที่สำคัญ   6775
  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง   6908
  กลุ่มพลังมวลชนและอาสาสมัคร   6415
  หลักการบริหารของปลัดอำเภอ   5326
  การปฏิบัติงานของปลัดอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ   5318
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542   12254
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   9280
  ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   8480
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   22211
  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   21935
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   19342
  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ พ.ศ.2550-2551   10011
  พระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยามารยาทตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ.2526   6361
  พระราชบัญญัติระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528   16597
  ภาษาอังกฤษ   7412
  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3   27422
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3   7537
  พระราชบัญญัติประปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545   6120
  ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546   10668
  ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547   5927
  ข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537   27305
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548   5862
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   44373
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   27481
  พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542   9542
  พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542   14305
  พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2495   15324
  พรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   27448
  ระเบียบฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   7783
  ระเบียบฯ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   11516
  ระเบียบฯการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538   30351
  พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508   18297
  พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475   21488
  พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510   20808
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   19567
  พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   28262
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   11552
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   26808
  เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน   35087
  กฏหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน   10137
  ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานชุมชน   9073
  ปฏิบัติการสำนักงาน   3878
  เจ้าหน้าที่ธุรการ   39076
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   56815
  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   40982
  เหตุการณ์ปัจจุบัน(การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)   110973
  กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา   7752
  กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)   8487
  วิชาการศึกษา(วิชาชีพครู)   18170
  ความรู้ความสามารถทั่วไป   22639
  ภาษาไทย   12326

พบทั้งหมด 83 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 บทความน่ารู้จากสมาชิก
©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526